Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ut på tur? Bli kjent med allemannsretten

Grøner, Cathrine Endret:19.07.2017 17:38
Illustrasjonsfoto av kvinne som bader

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge, uavhengig av hvem som er grunneier. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv.

Det er allemannsretten som gir deg mulighet til å bade, sette opp telt, tenne bål, prøve fiskelykken i sjøen, fortøye båten din og høste bær, sopp og blomster fra naturen. 

Ferdselen og oppholdet i friluft har også sine grenser og plikter. Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet, ikke etterlate deg noe og unngå å forstyrre og skremme dyreliv. Man skal også ta hensyn til grunneiere og andre friluftsfolk. Speiderne kaller dette prinsippet for sporløs ferdsel. Noen aktiviteter er så belastende for grunneieren og naturen at de ikke kan regnes blant allemannsrettene, for eksempel paintball.

Forskjellen på innmark og utmark

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet 15.10. til 30.4. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.
Hvorvidt et område er innmark eller utmark, gir seg ikke alltid selv. I mange tilfeller krever det en skjønnsmessig vurdering. Før allemannsretten ble lovfestet i friluftsloven i 1957, eksisterte den som tradisjoner og uskrevne regler. Loven har derfor dype røtter i vår kulturarv.

Ved ferdsel i utmark, husk på: 

• å respektere ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder av hensyn til slitasje og sårbare områder for dyr og planter
• å ikke forstyrre dyre- og fugleliv, spesielt ikke i yngle- og hekketiden
• å ikke skade planteliv, særlig ikke truede og sårbare arter
• å ikke ta snarveier over innmark, gjennom tun eller i nærheten av bebodde hus/hytter
• å ikke ta røtter, never og rirkuler fra levende trær uten først å spørre grunneieren
• å ikke lage varige spor i vegetasjonen eller terrenget
• å ikke forstyrre husdyr på beite
• å respektere nærings- og brukerinteresser
• tillatelse til å fiske, eller legitimasjon som viser at du er under 16 år
• å ikke flytte levende fisk til annet vassdrag
• å tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og sykdom
• tillatelse til å fiske, eller legitimasjon som viser at du er under 16 år

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og du kan lese mer om allemannsretten på deres hjemmesider.

Kilde: Miljødirektoratet, M-84, 2013, Allemannsretten.
http://www.friluftslivetsar.no/allemannsretten/
Opprettet: 19.07.2017 16:46