Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fra deltidskultur til heltidskultur

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:23.03.2018 17:14

Gjennom deltakelse i læringsnettverket Nytt Blikk, fortsetter Øvre Eiker kommune arbeidet med å øke andelen heltidsansatte. Saken var oppe til behandling i Formannskapet 21. mars, og politikerne ga sine innspill til den videre prosessen.

Partene i arbeidslivet er enige om en heltidserklæring, og det er lokal enighet mellom administrativ ledelse og fagforeningene om at heltidskultur er et mål. Deltid er utbredt i kommunal sektor, og manglende kultur for heltid er i hovedsak et problem på kvinnedominerte arbeidsplasser. 83 prosent av Heltidskultur var oppe til behandling i Partsammensatt utvalg og i Formannskapet 21. mars 2018. Foto: SRBansatte i Øvre Eiker kommune er kvinner, og forskning viser at dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid. Det handler både om arbeidsgivers tilrettelegging og forventninger til arbeidstakerne, og om arbeidstakernes egne forventninger til arbeidslivet.


Mange ønsker faste og økte stillinger

Anne Grete Raaen i Fagforbundet Øvre Eiker sier de er glade for at arbeidet med heltidskultur er godt i gang.
- Vi har stadig henvendelser og registrerer nå en pågang fra medlemmer angående ønsker om faste og økte stillinger. Fagforbundet er opptatt av konsekvensene uønsket deltid og utstrakt bruk av midlertidig ansettelser gir, både for de ansatte og for kvaliteten på tjenestene til brukerne. Vi er særlig opptatt av temaer som oppgave- og kompetansefordeling, arbeidsmiljøkonsekvenser, rekruttering, faste stillinger til å leve av osv, som berører våre medlemmer i stor grad.

-En alvorlig situasjon

Raaen sier Fagforbundet opplever situasjonen som alvorlig.
- Situasjonen er alvorlig fordi for mange står i uønsket deltid eller utenfor det faste organiserte arbeidslivet blant våre medlemmer i Øvre Eiker. Men vi har tro på at vi gjennom et bredt samarbeid både administrativt, politisk og på tvers av tjenestene skal kunne finne løsninger i prosjektet som bedrer situasjonen. Vi ser også at det vil kreve fleksibilitet, ressurser og mot til å tenke utradisjonelt hvis vi skal finne løsninger som gir varige endringer.


Deltid uheldig for kvaliteten i tjenestene

Høy andel deltid er uheldig for kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Mange ansatte i små stillinger medfører at brukere av omsorgstjenester må forholde seg til svært mange ulike hjelpere, og barn i barnehager får mange voksne å forholde seg til. Deltidsansatte gir økt administrasjonskostnad og bidrar til at leder har ansvar for oppfølging av flere ansatte enn hvis det jobbes fulltid. Deltid gir lavt inntektsnivå og påvirker fremtidige pensjonsutbetalinger. Videre bidrar deltid til en svakere tilhørighet til arbeidet, oppgavene og til arbeidsgiver.


Mye å vinne som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har kommunen, og vil i økende grad i fremtiden, få behov for å utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraft.
- Økt andel heltidsstillinger vil fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigjør tid til ledelse og bedrer tilbudet til innbyggerne. Å tilby mer heltid håper vi vil bidra til å øke kommunens attraktivitet ved rekruttering og bidrar til at kommunen får økt tilfang av dyktige medarbeidere. Høy andel deltid er på mange måter et effektivitetstap for kommunen, sier rådmann Trude Andresen.


Nytt Blikk

For å ta nytt grep i arbeidet mot mer heltid, blir Øvre Eiker kommune i perioden 2018 – 2020 med i et læringsnettverk, Nytt Blikk, med åtte andre kommuner som skal jobbe systematisk med bistand fra KS og landets beste fagressurser på området. Man vil blant annet se kritisk på egen praksis, og ut fra forskning og andre gode erfaringer, se hva kommunen kan gjøre annerledes. De som skal jobbe sammen, er representanter for Sykepleierforbundet, Fagforbundet, HR-avdelingen og kommunalsjef og tjenesteledere fra Helse og omsorg og Oppvekst.

Les den politiske sak om heltidskultur.

Les mer om Nytt Blikk.

Opprettet: 23.03.2018 16:32