Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Det blir ny hall på Loesmoen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:26.02.2018 16:06

​Forsikringsoppgjøret er i havn, og både idrettslagene og kommunen går inn for å bygge ny hall på Loesmoen. Saken ble behandlet i kommunestyret 21. februar 2018.

Det var i august 2017 at det brøt ut brann i Hokksundhallen på Loesmoen. En stor del av bygningsmassen ble totalskadet i Brann i Hokksundhallen august 2017. Foto: Cathrine Grønerbrannen. Hallen er eid av Øvre Eiker kommune og Hokksund turnforening. Forsikringsoppgjøret etter brannen er nå klart; Øvre Eiker kommune får ca. 15 millioner kroner, mens Turnforeningen har fått eget oppgjør på 31 millioner kroner.

Tett dialog

I påvente av forsikringsskjønnet, har det vært en tett kontakt mellom kommunen og idrettslagene for å forberede den formelle behandlingen av søknadene om godkjenning av anleggene. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser, overordna analyse av vann og avløp, inkludert slokkevann, og overvann, mulighetsstudie for utnyttelse av område, samt skisse for parkering, atkomst, tilknytning til gang- og stisystem og framtidig gang- og sykkelvei langs Drammensveien.

Ønsker ny hall

De involverte idrettslagene har ytret et tydelig ønske om at de ønsker helt ny hall, i motsetning til å renovere eksisterende. Kommunen støtter opp om ny hall og jobber også for å få fortgang i prosessen. Framover skal endelig plassering og utforming av anleggene avklares, for best mulig arealutnyttelse og felles utnyttelse av garderober, kafe, vestibyle mm. Det skal avklares om Øvre Eiker kommune skal ha eierskap i de nye anleggene, eller om forsikringsoppgjøret skal brukes til å bidra til realisering av anlegg i idrettens eierskap. Det hører også med i denne diskusjonen at det må opparbeides arealer til parkering, gangveier mv, samt at det vil ligge kostnader til vann- og avløp/slokkevann til hvert av anleggene.

Rådmannen gis fullmakt

Et enstemmig kommunestyret gikk 21. februar inn for rådmannens anbefaling i saken. Den lyder som følger:
“- Rådmannen gis fullmakt til å koordinere egne og idrettslagenes interesser i planlegging fram til rammesøknad for de ulike byggeprosjektene.Kommunestyret 21. februar 2018. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli
- Kommunens utgifter til denne planfasen finansieres av forsikringsoppgjøret.
- Rådmannen gis videre fullmakt til å avklare bruk av kommunens oppgjør etter forsikringsskjønn, herunder om kommunen skal ha eierinteresser i anlegget eller om midlene skal stilles til disposisjon for de aktuelle idrettslagene.”

Med følgende begrunnelse:
“I samråd med de aktuelle idrettslagene har kommunen gjennomført viktige avklaringer i forkant av forsikringsskjønnet. Målet er å sluttføre nødvendig grunnlagsarbeid som alle interessentene er avhengig av, slik at den formelle søknads- og godkjenningsprosessen for anleggene kan gjennomføres innenfor de tidsfristene som idrettslagene har. Det er derfor hensiktsmessig at kommunen tilbyr å videreføre denne koordinerende rollen i en begrenset tidsperiode.”

Les den politiske saken.

Opprettet: 22.02.2018 10:51