Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pressemelding: budsjett 2018-2021

Grøner, Cathrine Endret:01.11.2017 12:00
Illustrasjonsfoto av mynter i hånd

​Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021, satsingsområder, mål og tiltak for 2018.

​Øvre Eiker har besluttet å fortsette som egen kommune. Samtidig skjer det endringer i Drammensregionen som Øvre Eiker har mange etablerte samarbeid med. Det er med på å rette oppmerksomheten mot endring i tjenestene og vi må ha økt oppmerksomhet på driftssikkerhet og sårbarhet. Det kreves stram styring for å ha en bærekraftig økonomi i årene som kommer.

Øvre Eikers befolkning vokser. Vi kan bli 19 000 innbyggere før nyttårsrakettene fyres opp ved inngangen til 2018. Vekst i befolkningen er både positivt og utfordrende.Vi er i gang med omstilling i tjenestene:

o Omstilling fra dyre hjelpetiltak til familierådsmodell i barnevernet
o Hverdagsmestring og etablering av trivselssenter, for å lette presset på Eikertun
o Etablering av en sammenhengende kjede fra plan, via byggesak til prosjektutførelse
o Sikre tidlig og koordinert innsats i oppveksttjenestene gjennom tverrfaglig arbeid
o Økt innsats på digitalisering og innovasjon i hele organisasjonen

Rådmannen legger fram et svært stramt budsjett med konkrete innsparingstiltak i hver seksjon. Rådmann har fordelt alle tilgjengelig midler i driftsbudsjettet. For å oppnå balanse har det vært nødvendig med et generelt kutt på til sammen 6,4 mill.kr. Det utgjør 0,7 % av driftsrammene og er i øvre del av hva som anses gjennomførbart.
Økningen i kommunens fire inntekter, rammetilskudd og skatteinntekter er på 2,2 %, samtidig har statsbudsjettet en forventning om en lønns- og prisvekst på 2,6 %. Det betyr en realnedgang i frie inntekter fra 2017 til 2018. I 2016 hadde Øvre Eiker frie inntekter pr innbygger som var 3. dårligst i landet.

Det er grunn til å være forsiktig med å øke lånegjelden. For en kommune med begrenset økonomisk handlingsrom, er det ekstra viktig å sørge for at ikke enda større del av driftsbudsjettet blir bundet til faste utgiftsposter som betjening av lån. Vi har et stort investeringsbehov, blant annet skoler som snart er for små. Store investeringer i bygg de nærmeste årene forutsetter imidlertid økte inntekter for å unngå større låneopptak. Rådmann har derfor ikke lagt inn investeringer i skolebygg.
Øvre Eiker kommune driver effektivt både når det gjelder de store tjenestene og administrativt. Det betyr at mye av effektivitetsgevinstene er tatt ut. Imidlertid er det alltid mulighet for å effektivisere og innrette tjenestene på andre måter, for eksempel ved digitalisering, interkommunalt samarbeid, god ledelse og strammere styring.

Kommunen har to hovedprinsipper: Medvirkning gjennom visjonen “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” og Arbeid mot utenforskap gjennom “Helt innafor”-paraplyen. For å utvikle tjenestene legger vi til grunn fire strategier:
Ett lag for god oppvekst, Hva er viktig for deg?, Livskraftige steder og Medarbeidere som mestrer.
Vann og avløpsgebyrene får ingen økning i 2018 og for renovasjon øker gebyrene med 1,1 %.

Relevante dokumenter

Presentasjon for pressen budsjett 2018.pdf

Økonomiplan 2018-2021 rådmannens forslag.pdf

GEBYRHEFTE 2018 – rådmannens forslag.pdf


Opprettet: 01.11.2017 10:00