Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Slik vil politikerne bruke penger i 2021

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:11.11.2020 16:17

​Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 ble behandlet i formannskapet 11. november. Grunnet koronapandemien ble møtet gjennomført digitalt. 

I budsjettmøtet er det formannskapet pluss gruppeledere som ikke sitter i formannskapet til vanlig, som møter. Både posisjon (A, Sp, SV og Mdg) og opposisjon (H, FrP, V og KrF) fremsatte endringsforslag til kommunedirektørens budsjettforslag. 

Uenighet om lokal teststasjon

Opposisjonen foreslo å opprette en teststasjon for Covid-19 i Øvre Eiker, men dette ble nedstemt. Det ble besluttet at testing fortsatt skal gjøres i samarbeidet med Kongsberg, men det ble vedtatt at ambulant team skal styrkes, slik at innbyggere som ikke kan komme seg til Kongsberg har et fullverdig tilbud. 

Enighet om gang- og sykkelvei fra Ormåsen

I investeringsbudsjettet ble det enstemmig vedtatt å igangsette forprosjekter og mulighetsstudier med tanke på gang- og sykkelvei fra Ormåsen til Vestfossen. Politikerne gikk også inn for å sette i gang en mulighetsstudie for å se på etterbruken av Hokksund barneskole og et forprosjekt med tanke på et grøntområde i Hokksund sentrum med utescene, lekeplass og grøntarealer. Til dette ble det avsatt 1 millioner kroner. 

Bevilger 350 millioner til ny barneskole

Dette betyr at formannskapet nå går inn for å bevilge 350 millioner kroner til ny skole på Loesmoen, begynne planlegging av oppgradering av rådhuset, nytt renseanlegg i Hokksund og ny barnehage i Hokksund. 
I driftsbudsjettet ble det enstemmig vedtatt å øke tilskuddsrammen til museene med kr. 291.000,- i året. 

Har fokus på tidlig innsats for alle

Posisjon og opposisjon la frem en rekke verbalforslag som det i stor grad var enighet om. Formannskapet er i alle henseender opptatt av tidlig innsats for alle aldersgrupper, og dette var tydelig i verbalforslagene som ble fremlagt. Under følger noen eksempler på det som ble vedtatt enstemmig:
  • I samarbeid med privat utbygger legge til rett for ordninger som Omtanketun i et sentrumsnært område i Øvre Eiker. Dette som et ledd for å forsøke å løse en del av utfordringene med økende eldrebølge. Omtanketun med permanent barnehage bør vurderes. Øvre Eiker stadion er en av lokasjonene som bør vurderes.
  • Kommunen jobber kontinuerlig med å styrke barn og unges rett til en god psykisk helse.
  • I samarbeid med privat utbygger legge til rette for at boliger for personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet, kan etableres sentrumsnært i Øvre Eiker. Erfaringer fra tidligere prosjekter som i Christian IVs-vei tas med i planleggingen.
  • Kommunedirektøren bes sikre at de øvrige tiltakene som har kommet i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse planlegges gjennomført gjennom egen sak til kommunestyret før sommeren 2021.
  • Det lages et forprosjekt på sykkel- og gangvei mellom Ormåsen og Vestfossen, hvor sykkel og gangvei ned til Leirdalen og videre rett ned til Idretten etableres enten på eksisterende skogsvei, eller annen egnet trasè. Løsningen vil fremme trygg ferdsel for innbyggere til Vestfossen fra Ormåsen og gjøre tilgjengeligheten bedre for fysisk fostring og muligheter for å komme seg trygt fra Ormåsen til Vestfossen uten bruk av bil. 
  • Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak i 2021 som tar for seg å heve kvaliteten i kommunens SFO, nedfelle standarder for god praksis i Øvre Eiker-skolens SFO, samarbeid med frivilligheten og idretten, øke de ansattes kompetanse og ha kvalitetsoppfølging av SFO.
  • Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å ta initiativ ovenfor fylkeskommunens kollektivselskap for å få bedre og billigere kollektivtilbud i hele Øvre Eiker med høyere frekvens, inkludert busstilbud etter kl. 23 blant fra Ormåsen til Hokksund og Vestfossen. Løsning med ringbuss innenfor Øvre Eiker utredes som en del av initiativet. 

Har du innspill?

Formannskapets innstilling til kommunestyret skal nå ut på offentlig høring før det skal behandles i kommunestyret 9. desember. Innspill til formannskapets innstilling sendes til kommunens postmottak post@ovre-eiker.kommune.no
Opprettet: 11.11.2020 14:24