Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunedirektøren la fram sitt forslag til budsjett for 2020

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:24.10.2019 18:36

Kommunedirektør Trude Andresen la torsdag 24. oktober fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023, samt satsingsområder, mål og tiltak for 2020.

​Øvre Eiker er en kommune i sterk vekst, og dette gir både utfordringer og muligheter. Inntektene til kommunen vokser, men det er også et økende behov for investeringer i infrastruktur og et økende behov for tjenester. For å skape et økonomisk handlingsrom og kunne finansiere investeringer, vil det være nødvendig at utgiftene vokser saktere enn inntektene.

Stram økonomi, men positiv utviklingKommunedirektør Trude Andresen og kommunalsjef for økonomi, innkjøp og eierskap, Leif Arne Steingrimsen, med budsjettforslaget

Omstilling av tjenestene er i godt gjenge, og det satses på tidlig innsats og forebyggende arbeid i alle sektorer. Regnskapet for 2019 viser foreløpig et positivt resultat og er et godt utgangspunkt for budsjettet i 2020.

Budsjett for 2020 er et stramt budsjett, men befolkningsvekst med tilhørende vekst i rammetilskudd og skatteinntekter gjør at det budsjetteres med et netto driftsresultat på 8,5 millioner kroner i 2020 og økende til 31,8 millioner kroner i 2023. Kommunedirektøren foreslår at driftsresultatet avsettes til fond slik at fremtidige investeringer i skoler, barnehager og omsorgsbygg kan finansieres uten fullt låneopptak.

Økning i frie inntekter

Økningen i kommunens frie inntekter, rammetilskudd og skatteinntekter er på 4,0%, samtidig har statsbudsjettet en forventning om en lønns- og prisvekst på 3,1%. Økningen i frie inntekter henger sammen med at befolkningsveksten i Øvre Eiker er over landsgjennomsnittet. I 2020 får kommunen også et veksttilskudd på 2,8 millioner kroner.

Mer penger til vedlikehold

Selv med et stramt budsjett har kommunedirektøren funnet rom for nye satsninger og styrking av tjenestene. Oppvekstsektoren får en generell styrking av budsjettrammen og øvrige tjenester kompenseres for endrede utgiftsbehov. Den store satsningen i budsjett for 2020 er at det avsettes mer penger til vedlikehold av kommunale bygg med 3,9 millioner kroner.

Påvirkes av kommunereformen

Selv om ikke Øvre Eiker er direkte involvert i kommunereformen, påvirker reformen kommunen både økonomisk og organisatorisk. Noen interkommunale samarbeid blir dyrere (Drammensregionens Brannvesen IKS), og det må avsettes 1,0 millioner kroner mer til eierbidrag. Andre samarbeid (f.eks lønnssamarbeid med Nedre Eiker og Lier) må organiseres på annen måte. 

Hovedprinsipper og strategier

Kommunen har to hovedprinsipper: Medvirkning gjennom visjonen “Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” og Arbeid mot utenforskap gjennom “Helt innafor”-paraplyen. For å utvikle tjenestene legger vi til grunn fire strategier:
Ett lag for god oppvekst, Sammen om hverdagsmestring, Livskraftige steder og Medarbeidere som mestrer.

Selvfinansierende SFO

Utgangspunktet for gebyrer og salgsinntekter er at det økes med 3,1 % i tråd med anslag for pris- og lønnsvekst. SFO-betaling øker med kr. 250,- pr. måned utover forventet lønns- og prisvekst, noe som gjør SFO selvfinansierende i 2020. 

Her kan du se hele budsjettforslaget.

 

 


Opprettet: 24.10.2019 09:54