Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Har du innspill til kommunebudsjettet for 2021?

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:24.11.2020 18:48

Formannskapet behandlet 11. november kommunedirektørens forslag til budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 med mål, delmål og strategier. Planen er nå ute på høring. Har du innspill, la oss høre fra deg innen 30. november.

Formannskapets innstilling til kommunestyret kan leses under, mens økonomiplan kan leses her. Innspill som kommer inn, vil legges med som vedlegg til kommunestyret. 

Innspill på høring kan sendes til post@oeiker.no og merkes med “Høring økonomiplan 2021-2024” i emnefeltet.

Vedtak i Formannskapet - 11.11.2020 

1. Kommunestyret godkjenner Økonomiplan 2021-2024 med mål, delmål og strategier med endringer. 
a. Rammetilskudd økes med kr. 16.018.000,- og avsettes til dekning av merkostnader som følge av koronapandemien. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til seksjonene som har merkostnader.
c. Kommunestyret skal holdes løpende orientert om bruken av midlene. 

2. Skatt skrives ut med maksimal sats i henhold til vedtak i Stortinget.
3. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS fastsettes til kr. 2.500.000,-. 

4. Utbytte fra Vardar AS fastsettes til kr. 2.400.000,-. 

5. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS fastsettes til kr. 2.000.000,-. 

6. Låneopptak kr. 220.600.000,-. Bruk av investeringsfond fritt kr. 1.000.000,-. 
a) Kr. 89.450.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp 
b) Kr. 91.150.000,- til øvrige investeringer, hvor av kr. 54.600.000,- til Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF. 
c) Kr. 40.000.000,- til startlån. 
d) Forprosjekter og mulighetsstudier kr. 1.000.000. Finansiering investeringsfond fritt. 
- Gang- og sykkelvei Ormåsen – Vestfossen, ref. verbalforslag C6. 
- Mulighetsstudie Hokksund barneskole, ref. verbalforslag C4.
- Grøntområde Hokksund sentrum, ref. verbalforslag C8. 

7. Gebyrer og betalingssatser 2021 vedtas som angitt i heftet “gebyrer og betalingssatser 2021”. Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis kommunedirektøren myndighet til å endre i tråd med dette. 

8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter 
a. Vann- og avløp 
b. Byggesak 
c. Oppmåling 

9. Eierbidrag Drammensregionens Brannvesen IKS kr. 15.777.000,- inklusive eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS og kompensasjon for husleie brannstasjon i Mjøndalen. 

10. Driftstilskudd til Øvre Eiker kirkelige fellesråd for 2021 fastsettes til kr. 9.274.000,-. 
11. Investeringsramme for Øvre Eiker kirkelige fellesråd fastsettes til kr. 3.000.000,-. 

12. Budsjettrammen for kontrollutvalget fastsettes til kr. 1.510.000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester til kommune og foretak. 

13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF og Øvre Eiker kommune, i de tilfeller hvor ansvaret for konkrete oppgaver flyttes. 

14. Rentefrie lån til frivillige lag og organisasjoner forutsetter at likviditetssituasjonen forsvarer dette.
 
15. Stipulert husleiesats til beregning av husleiestøtte settes til kr 180,-. 

16. Ramme for pengestøtte til frivillighet fastsettes til kr. 4.328.000,-. 

17. Ramme for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner fastsettes til kr. 2.317.000,-. Økning med kr. 291.000,- finansieres ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond. 

18. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall pr. 1. januar. 

19. Budsjettreglement for Øvre Eiker kommune vedtas. Reglementet skal vedtas i kommunestyret ved oppstart av ny kommunestyreperiode eller ved behov for revideringer. 

20. Mål og ambisjoner for klimatiltak fastsettes i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2021. 

21. Handlingsregel for låneopptak endres til: a. Renter og avdrag av selvfinansierende gjeld skal utgjøre maksimum 6,5 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd. b. Renter på investeringslån aktiveres som del av prosjektet i året for låneopptaket. 

22. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med helhetlig plan for oppgradering av Rådhuset. 

23. Ved igangsetting av nye utbyggingsprosjekter, eller effektuering av tidligere vedtak om utbygging av boligfelter skal kommunedirektøren gjennom sak til kommunestyre belyse behovsendring innenfor kommunens tjenestetilbud. Ved behov fremmer kommunedirektøren saker om fremskynding av investering innenfor barnehage og skole.

Delmål 1.4 
Nytt kulepunkt: Kommunen søker midler gjennom NKOM-ordningen for å fremskynde fiberutbyggingen i Øvre Eiker kommune. 

Delmål 2.1 
Nytt kulepunkt: I samarbeid med privat utbygger legge til rett for ordninger som Omtanketun i et sentrumsnært område i Øvre Eiker. Dette som et ledd for å forsøke å løse en del av utfordringene med økende eldrebølge. Omtanktetun med permanent barnehage bør vurderes. Øvre Eiker stadion er en av lokasjonene som bør vurderes. 

Delmål 2.4 
Nytt kulepunkt: Kommunen jobber kontinuerlig med å styrke barn og unges rett til en god psykisk helse. 

Delmål 2.6 
Endre kulepunkt 5: I samarbeid med privat utbygger legge til rette for at boliger for personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet kan etableres sentrumsnært i Øvre Eiker. Erfaringer fra tidligere prosjekter som i Christian IVs-vei tas med i planleggingen. 

Delmål 3.1 
Nytt kulepunkt: Barns tilgang og nærhet til gode naturopplevelser er viktig. Kommunen skal i større grad vurdere driftsformer for våre barnehager som tar i bruk natur- og friluftslivsarealer. 

Delmål 4.2 
Nytt kulepunkt: Det legges frem plan for opprydding av avfall på private og offentlige eiendommer, veier og offentlige steder. Det fremmes holdningskampanjer for å forhindre forsøpling.

 Delmål 11.3 Endre tittel fra "innen 2025" til "innen 2023". Tillegg første kulepunkt: "... med fokus på brukervennlighet for de ansatte." Nytt kulepunkt: Avviksmeldinger skal systematiseres og benyttes som grunnlag til kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Verbalforslag: 

Kommunedirektøren bes sikre at de øvrige tiltakene som har kommet i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse planlegges gjennomført gjennom egen sak til kommunestyret før sommeren 2021. 

Kommunestyret ber styret i ØEKE KF om å gjennomføre en mulighetsstudie for videre bruk av arealene der Hokksund barneskole ligger og belyse mulige scenarioer for videre bruk av arealene og bygget til ulike offentlige (kommunale eller fylkeskommunale) formål, hvor fortsatt bruk til andre undervisningsformål er ett av flere scenarier. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å sikre at revidert Trafikksikkerhetsplan som skal utarbeides i 2021 inneholder en dedikert Sykkelplan. Denne skal inneholde tydelige og realistiske mål for sykkelruter mellom de ulike stedene i kommunen, plan for innbyggermedvirkning, samarbeid med nabokommuner og Viken fylkeskommune, samt tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser. 

Kommunedirektøren bes om å kartlegge kriteriene for å kunne bli «Sykkelvennlig kommune» og etterkomme disse. Det lages et forprosjekt på sykkel- og gangvei mellom Ormåsen og Vestfossen, hvor sykkel og gangvei ned til Leirdalen og videre rett ned til Idretten etableres enten på eksisterende skogsvei, eller annen egnet trasè. Løsningen vil fremme trygg ferdsel for innbyggere til Vestfossen fra Ormåsen og gjøre tilgjengeligheten bedre for fysisk fostring og muligheter for å komme seg trygt fra Ormåsen til Vestfossen uten bruk av bil. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta i bruk "Barnetråkk" som en del av et helhetlig tilbud inn i kommunens framtidige planarbeid fra og med 2021. Barnetråkk er et digitalt virkemiddel som bidrar til at barn og unge kan være med å påvirke egen skolevei og utvikling i sitt nærmiljø. Vi ønsker at barn og unge sin stemme blir hørt på ekte og kommunens politikere ønsker at fakta fra gjennomførte barnetråkk blir en del av kommunens beslutningsgrunnlag inn i politiske saker. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å gjennomføre en mulighetsstudie i 2021 om beliggenhet og innhold for utvikling av et nytt og utvidet grøntområde i Hokksund sentrum med f.eks. park, utescene og leikeplass. Målet er at området skal være en attraktiv møteplass på tvers av generasjoner. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak i 2021 som tar for seg å heve kvaliteten i kommunens SFO, nedfelle standarder for god praksis i Øvre Eiker-skolens SFO, samarbeid med frivilligheten og idretten, øke de ansattes kompetanse og ha kvalitetsoppfølging av SFO. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å ta initiativ ovenfor fylkeskommunens kollektivselskap for å få bedre og billigere kollektivtilbud i hele Øvre Eiker med høyere frekvens, inkludert busstilbud etter kl. 23 blant fra Ormåsen til Hokksund og Vestfossen. Løsning med ringbuss innenfor Øvre Eiker utredes som en del av initiativet. 

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å markedsføre ordningene for innbyggerinvolvering i utvalgene, formannskap og kommunestyre slik at innbyggerne i Øvre Eiker gis reell påvirkningsmulighet og mulighet til å ha direkte kontakt med kommunens politikere. 

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å strømme formannskapsmøtene på nett og på sikt inkludere alle utvalg i ordningen.


Opprettet: 16.11.2020 11:59