Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Er fremtidens skole viktig for deg?

Grøner, Cathrine Endret:23.08.2018 14:20
Illustrasjonsfoto: pexels.com

​Vi søker medlemmer til et oppgaveutvalg som skal lage et forslag til skolebehovsplan for Øvre Eiker. Både ungdommer og voksne oppfordres til å søke. Søk innen 1. september!

Kommunen ønsker 10 innbyggere fra Øvre Eiker til dette arbeidet:

  • Inntil fire elever fra ungdomsskole eller videregående skole/ungdommer
  • Inntil fire foreldre til barn i barnehage eller grunnskole
  • Inntil fire andre innbyggere i Øvre Eiker med interesse for samfunnsutvikling

Kommunestyret har bestemt at det skal dannes en gruppe med forskjellig alder, utdannings- og yrkesbakgrunn som sammen med politikere valgt av formannskapet, som skal jobbe med spørsmål knyttet til skole for framtida. Du kan være ny i kommunen, eller ha bodd her hele livet. Vi vil gjerne ha en god "blanding" av deltakerne i ulike faser i livet og deltakere fra alle grender. Vårt krav til deg er at du har interesse for å se helheten for barn og unge og hva tilbud vi skal ha i framtiden. Dere som blir plukket ut, skal sammen med fem politikere og administrasjonen jobbe fram et forslag til framtidig skolebehovsplan for Øvre Eiker.

Skolebehovsplanen vil hovedsakelig handle om bygg som fremmer læring og pedagogiske fortrinn ved organisatoriske grep. Planen skal legges fram for kommunestyret for endelig vedtak. Denne planen vil også være styrende for hvilke skoler vi skal ha i kommunen. I den sammenheng er det viktig å presisere at politikerne har bestemt at barneskolene skal ha fortsatt drift som barneskoler som nå. Likevel må alle skoler vurderes før beslutninger om kommunens investeringer i skole kan tas.

Klikk her for å lese mer om det arbeidet som skal gjøres i oppgaveutvalget.

Deltakerne i oppgaveutvalget vil få utbetalt møtegodtgjørelse for arbeidet.

Fremdeles interessert? 

Da kan du sende en kort søknad til oss, som må ha følgende innhold:

1.       Navn, adresse, alder, telefon, epostadresse (OBS: IKKE send fødselsnummer per e-post)
2.       Opplysninger om hvor lenge har du bodd i kommunen
3.       Opplysning om evt. barn, oppgi antall og alder
4.       Fortell oss hvorfor du ønsker å delta i oppgaveutvalget

Merk søknaden med "Søknad til oppgaveutvalg – sak 2018/9381"

Frist for å søke er 1. september 2018.

Du kan søke per e-post, skriv "Søknad til oppgaveutvalg" i emnefeltet og send til post@ovre-eiker.kommune.no

Eller på papir, merk konvolutten "Søknad til oppgaveutvalg – skolebehovsplan sak 2018/9381":
Øvre Eiker kommune, v/Seksjon oppvekst
Postboks 76
3300 Hokksund

Hvorfor oppretter vi et oppgaveutvalg?

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en skolebehovsplan for Øvre Eiker. Et oppgaveutvalg er en arbeidsmåte med mål om å styrke lokaldemokratiet. Prosessen skal sikre gode vilkår for nytenking/innovasjon og effektiv ressursbruk i framtida. Resultatet skal legges fram for kommunestyret og være en premiss for videre prioriteringer innen skole.

Hva er et oppgaveutvalg?

Et oppgaveutvalg skal drive politikkutvikling innen ett bestemt felt. Politiske organer tar nødvendige beslutninger. Oppgaveutvalgene erstatter rene politiske utvalg som arena for politikkutvikling. I utvalgene sitter det vanligvis 15 representanter – fem politikere og 10 andre interessenter. Utvalgene jobber over ca. ett år etter et mandat vedtatt av kommunestyret. Mandatet gir også føringer for hvem som bør rekrutteres til utvalget. Modellen er utviklet i Danmark, av Gentofte kommune. Modellen er evaluert og vurdert som vellykket, fordi den har bedret samarbeidet mellom innbyggere og politikere.

Hva er målet med arbeidet til dette oppgaveutvalget?

Målet er å få fram en skolebehovsplan som er godt gjennomarbeidet og bredt forankret hos innbyggerne i kommunen. Kommunestyret gjør så beslutningen om hva som skal være framtidig skolestruktur og prioriteringer av investeringer. Ved å involvere mange, kan flere perspektiver komme inn i prosessen. Det er viktig å finne fram til en skolestruktur som det kan være stor enighet om i Øvre Eiker..

Øvre Eiker kommune har en klar strategi for økning av elevenes læringsutbytte. Vi er også midt inne i en stor befolkningsvekst som trolig vil vare i mange år framover. Vi trenger gode skoler for å lykkes med økning i elevenes læringsutbytte i en vekstperiode for kommunen.

Hvordan skal utvalget jobbe?

Rolleforståelse
Deltakelse i et oppgaveutvalg vil stille krav både til politikerrollen, innbyggere og til administrasjonen som igangsetter av prosessen. Politikerne i utvalget må være komfortable med å utforske problemstillinger sammen med innbyggere, samtidig som de må unngå å dominere diskusjonene i utvalget. Administrasjonen må sørge for at deltakerne i utvalget får tid og rom til å bli trygge på hverandre, og at de får gode framstillinger av problemstillinger og opplysninger i sakene som gjør dem i stand til å delta aktivt i arbeidet. Administrasjonen skal ikke ta en styrende rolle i utvalget, og må sørge for at andre møtedeltakere som ikke er medlem av oppgaveutvalget, får en noe dempet rolle. Denne rolleforståelsen er viktig for at utvalget skal lykkes.

Arbeidsmetoder
Utvalget skal svare ut bestillingen fra kommunestyret, slik det framgår av mandatet. Første del av jobben vil være å skape en felles forståelse av hva som ligger i mandatet og ev. avklare politisk dersom grupper har svært ulike syn på oppdraget. Videre vil utvalget lage en tidsplan for arbeidet.

Møtene vil være på ettermiddag/kveldstid. Innkallinger vil skje hovedsakelig gjennom e-post og referat/resyme og beslutninger vil bli publisert på kommunens nettsider. Det vil også bli arrangert åpne møter, både informasjonsmøter og diskusjonsmøter der alle i kommunen kan komme med synspunkter til arbeidet. Det vil også bli gjennomført en høring knyttet til resultatet av arbeidet. Høringen vil gå til foreldreråda, samarbeidsutvalgene i skolene og i grendeutvalgene/byutvalget. Arbeidet i oppgaveutvalget vil pågå ca. over ett år.

Et eksempel fra Danmark
Gentofte kommune i Danmark arbeider for tiden med et oppgaveutvalg for "Ny udskoling". Dette oppgaveutvalgets oppdrag kan du lese mer om på Gentofte sin nettside.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte, på e-post elseberit.kyte@ovre-eiker.kommune.no eller på telefon 992 07 109.

Opprettet: 31.07.2018 11:46