Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppstart detaljregulering gang- og sykkelvei langs Semsveien

Sakshaug, Marit Tveit Endret:19.12.2017 17:26

Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for del av Semsveien over Semsletta . Planområdet strekker seg på sør- og østsiden av Semsveien fra jernbaneovergangen ved Ytong/Eiker næringspark og til rundkjøringen ved Torespæren.

​Planstatus

Området traseen er planlagt lagt gjennom er avsatt til LNF(R)-sone og ligger i hensynsone for verdifullt kulturlandskap i gjeldene kommuneplan. Området er også vurdert til regionalt viktig kulturmiljø i Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer, samt lokalt viktig kulturmiljø Kommunedelplan for kulturminner i Øvre Eiker kommune.  

Formålet med planen

Planen skal sørge for sammenhengende gang- og sykkelvei langs Semsveien til Torespæren og dermed gi en sammenhengende gangog sykkelvei fra Vestfossen til Hokksund. I tillegg skal utsiktspunktet ved Berg mot Aker- Smørgrav søkes ivaretatt. Berørt areal vil i hovedsak være kommunal veggrunn langs Semsveien og et mindre parti ved trassenes ende mot Torespæren, der det kan komme til å kreves justering av kjøreveg mot nordøst for å tilpasse gangveien i terrenget.


Utredningstemaer

I planprosessen skal temaene kulturlandskap og naturmangfold konsekvensutredes.

Kart

 

Merknader:

Merknader kan sendes innen 7. februar 2018 til:
Øvre Eiker kommune v/planavdleingern, Postboks 76, 3301 Hokksund

 

Opprettet: 19.12.2017 17:16