Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Flertall for skogsbilvei på Holtefjell

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:02.10.2017 14:06

​Det er stor politisk uenighet om man skal tillate bygging av en skogsbilvei på Holtefjell, men et flertall i kommunestyret stemte for å godkjenne søknaden.  

Fagkomite 3, Næring, miljø og kultur, behandlet søknaden i august, og onsdag 20. september 2017 skulle kommunestyret fatte endelig vedtak i saken som omhandler en 2,2 km lang skogsbilvei fra Vestbysetra til Myresetra på Holtefjell. Hovedformålet med å bygge veien er å bedre adkomsten til Skogsbilvei illustrasjon. Foto: Flickr/Signe Karintømmerressursene. Rådmannen hadde lagt fram et forslag om godkjenning av skogsbilvei halvveis innover, og traktorvei videre. Ap har hele veien støttet rådmannens forslag, mens MDG og SV fremmet forslag om å avslå søknaden. Begge ble nedstemt av posisjonspartiene som ønsket å innvilge søknaden. 

Vedtak som fikk flertall i kommunestyret (innstillingen fra Fagkomite 3 med endringsforslag fra høyres H. Aaby), lyder som følger:

"Med hjemmel i "Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier §§ 3-2 og 3-3." fattes følgende vedtak:

Veien godkjennes bygd som beskrevet i søknaden.
Veien bygges så skånsomt som mulig og skjæring/fylling jamnes til ved anleggs slutt. Dette gjelder særlig massetaket ved Vestre Svartåsen.
Den rødlistede arten Sprikeskjegg ved Øvre Blygåttjern, klengekjuke, rosenkjuke, gubbeskjegg må kartlegges og må forsøkes ivaretatt.
Ved passering av myra før Øvre Blygåttjern og Øvre Blygåttjern må det bevares en kantsone mot myra/vannet.
Dersom det under arbeidet framkommer indikasjoner på automatisk fredede kulturminner, må arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen hos fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven § 8 annet ledd.
Frist for oppstart av tiltaket er 30.08.2018.
Frist for ferdigstilling av tiltaket er 30.10.2021.

Begrunnelse
Hensynet til avvirkning og skjøtsel av skogen vil kunne ivaretas langt bedre enn i dag. Ved å anlegge den omsøkte veien reduseres faren for ødeleggelser av eksisterende traktorvei, som i dag er en del av skiløype traseen, ved en eventuell hogst i disse skogområdene. Dette vil også gjøre deler av Holtefjellplatået mer tilgjengelig ved at allmenheten kan benytte veien, samtidig som tiltaket kun berører en liten del av hele Holtefjellområdet."

Les hele den politiske saken.
Les protokollen fra sakens behandling i kommunestyret.

 

Opprettet: 31.08.2017 14:20