Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Se hvilke spørsmål som kom opp i spørretimen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:19.06.2019 18:39

​I det siste kommunestyremøtet før sommeren, var det kommet inn flere spørsmål til spørretimen. Les spørsmålene og svarene her.

​1.Trafikksikkerhet i Knivedalen, rv 35, fra Elisabeth Uggen (H)

Hva er status for tidligere spørsmål angående fotoboks i begge retninger i Knivedalen på RV 35 Skotselv? Har Statens vegvesen kommet med synspunkter angående de mange fartsovertredelser som politiets rapporter dokumenterer?
Begrunnelse:
Det er nesten ulykker i området daglig, og innbyggere kan fortelle at de kjenner igjen bilene til trafikksynderne, mens de venter på å komme over veien, eller står og venter på bussen. Selv i motsatt kjørefelt ved rabatten som er anlagt for å skille kjørefeltene og gi myke trafikanter mulighet til å krysse veien. Det er svært trafikkert på veien.

Les svaret fra administrasjonen.

 

2. Psykisk helse for barnehagebarn, fra Adrian Tollefsen (H)

(Utdrag) Hvordan tenker kommunedirektøren det er formålstjenlig å sikre tidlig innsats og en god psykisk helse blant barn i barnehager i Øvre Eiker, og hvilke tiltak ser kommunedirektøren for seg for å sikre at ingen utsettes for mobbing og utenforskap og for å sikre en Kommunestyret 19. juni 2019. Foto: Sunniva Riste-Bjørklibest mulig psykisk helse for alle barn i barnehagen?

Les hele spørsmålet her.

Les svaret fra administrasjonen.


3. Gjerde rundt Eikertun, fra Adrian Tollefsen (H)

Utenfor Eikertun er det bygget nytt gjerde. Dette gjerdet har en uheldig utforming, og det er fra flere hold kommet innspill på at dette gjerdet forringer trivselen for de som bor på Eikertun.
Ser kommunedirektøren for seg noen mulighet for å erstatte dette gjerdet med et gjerde som i større grad innbyr til rekreasjon og trivsel, og i tilfelle når og hvordan kan dette skje?

Les svaret fra administrasjonen.

 

4. Tillitsreform status, fra Kim Mogen Myhre (Sp)

Under budsjettbehandlingen før jul fremmet SP et verbalforslag:
«Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i kommunen. Ansvaret for hvordan dette blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben. Dette er også kjent som oppdragsbasert ledelse. Økt tillit i kommunen vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter. Dette kan løses på to måter, en organisatorisk hvor en skaper en bevisst kultur for samarbeid, åpenhet og tillit. I tillegg en teknologisk, gjennom digitalisering og forenkling. Rådmannen bes fremme en sak for egnet utvalg der man legger fram en plan for hvorledes dette kan gjøres i praksis i forhold.» Dette er også omtalt som «tillitsreformen»
Spørsmålet er: Hva har kommunedirektøren gjort med saken og hva er planen videre?

Les svaret fra administrasjonen.

 

5. Salting og strøing – fra Britt Tove Krekling (Sp)

I vinter har det ikke blitt benyttet salt på enkelte veier, men kun kjørt på med grus/ sand. Mye av den grusen har havnet på dyrket mark, og ligger på jordet som et belte. Der hvor det er høsthvete og eng, kan det virke som om grusen har en negativ innvirkning på vekst og ugress.
Blir det til neste vinter tatt en evaluering av sesongens strategi for trygge vinterveier? Vil det være aktuelt med en erstatning for de som får tapte avlinger pga bruk av grus på veien?

Les svaret fra administrasjonen.

Opprettet: 19.06.2019 18:05