Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilstandsrapport for grunnskolene i Øvre Eiker

Grøner, Cathrine Endret:14.05.2020 15:43

​Det utarbeides hvert år en tilstandsrapport for grunnskolene i Øvre Eiker. 13. mai var rapporten oppe i kommunestyret for politisk behandling.

​Rapporten ble lagt frem for kommunestyret til orientering i sak PS 56/2020, og ble enstemmig vedtatt. Klikk her for å lese den politiske saken. Gikk du glipp av kommunestyrets møte, kan du se det i opptak på YouTube ved å klikke her.

Det er mye å glede seg over i tilstandsrapporten, både når det gjelder læringsmiljø og læringsresultater. Opplæringsloven krever at skoleeiere skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Skoleadministrasjonen legger normalt opp til dialog mellom rektorer og politikere i et utvalgsmøte i forkant av kommunestyrets behandling. Pga. Covid 19-pandemien er dette utsatt til august.

Læringsmiljø

Skolene våre jobber systematisk med elevenes læringsmiljø. Dette arbeidet ser ut til å gi gode resultater. Elevundersøkelsen som alle elever på 5.-10. trinn tar årlig, viser at elevene opplever lite mobbing, og at resultatet i Øvre Eiker er betydelig bedre enn i landet for øvrig. Skolene har et godt samarbeid med både Fylkesmann og Mobbeombud, og har i tillegg fokus på holdningsskapende arbeid gjennom «Det er mitt valg» i samarbeid med Lions club Øvre Eiker. Tallene viser at svært få elever oppgir at de blir mobbet i skolene i Øvre Eiker. Selv om mobbetallene er lave, er det enkeltelever som fortsatt kan få det bedre. Rektorene er tydelige på at et trygt og inkluderende læringsmiljø alltid vil ha stort fokus, og skolene jobber kontinuerlig for å fange opp, undersøke og iverksette tiltak slik at alle har det bra.

Resultater om læringsmiljøet i Elevundersøkelsen på 7. trinn viser små forskjeller sammenliknet med fjorårets undersøkelse, og elevene vurderer læringsmiljøet på linje med gjennomsnittet i Norge. Også på 10. trinn holder resultatene seg stabile på linje med nasjonalt gjennomsnitt. Aspekter som trivsel, mestring og støtte danner selve fundamentet i elevenes læringsarbeid. Trivsel og læring henger tett sammen. Det er derfor gledelig at de samlede resultatene i elevundersøkelsen viser at svært mange elever vurderer læringsmiljøet som godt. Dette har stor betydning for elevenes læring.

Læringsresultater

Læringsresultatene i kommunen har over år hatt en positiv utvikling. Det svinger litt fra år til år, men de lange linjene viser at pilene peker i riktig, stigende retning. Skolene i Øvre Eiker arbeider etter målsettinger i den lokale «Strategi i økt læringsutbytte», en strategiplan med innsatsområder som har stått fast de siste årene, og som har hatt ønsket og positiv effekt for elevenes læring.

På nasjonale prøver for 5. trinn viser årets resultater at kommunens elever nok en gang skårer høyere enn nasjonalt gjennomsnitt. Kommunen kan vise til stabilt gode resultater over tid. Ungdomsskolene kan også vise til gode resultater for årets 8. trinn, et resultat som i stor grad gjenspeiler elevenes læringsutbytte etter 7 år på barneskolen. Resultatutviklingen fra 8. til 9. trinn er også god – elevene har den progresjonen som er forventet. Det hele munner ut i grunnskolepoengene, som er gjennomsnittet av alle elevenes karakterer. I Øvre Eiker har disse over år hatt en positiv utvikling.

Øvrig utviklingsarbeid

Skolehverdagen for elevene handler om mye mer enn det som kan måles, og vi har magiske øyeblikk i klasserommene hver dag i møtet mellom elever og ansatte. Elevene får en variert undervisning, hvor både tradisjon og nytenkning står sentralt. Det jobbes forskningsbasert og innsatsområdene er knyttet til det forskning viser har størst effekt for elevens læring. Hva må en 6-åring lære i dag som samfunnet vårt trenger om 20 år? Hvordan balansere kulturarv og tradisjoner opp mot digitalisering og den kompetansen elevene vil trenge inn i fremtida? Norge har vedtatt nye læreplaner for fagene, og fra neste skoleår skal elevene ta de nye læreplanene i bruk. Det er også vedtatt en ny overordnet del til læreplanene, og denne er varmt mottatt av skoleledere og lærere landet over. I opplæringens verdigrunnlag skal elevene blant annet lære om kritisk tenkning, identitet og kulturelt mangfold, menneskeverd og medvirkning. Det er også vedtatt tverrfaglige temaer som elevene skal lære om på tvers av fagene. Stikkord her er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Overordnet del er selve grunnlaget for den opplæringen elevene skal få, og opplæringen i fagene springer ut fra denne.

Det er mange som bidrar til at skolene i Øvre Eiker holder et godt nivå. Samarbeidet mellom elever, ansatte og foresatte har stor betydning. Øvre Eiker er en kommune med stram økonomi, men skolene våre leverer resultater det er god grunn til å være stolt av.

Opprettet: 14.05.2020 11:42