Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr 73/12 og 73/177 m.fl

Sakshaug, Marit Tveit Endret:09.04.2019 11:39

​I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Turid Kolden starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommene gbnr 73/12, 73/177 m.fl. på Røren i Øvre Eiker kommune.

​Planområdet er på 14,7 dekar og omfatter eiendommene 73/12, 73/177 m.fl. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer.

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til boligbebyggelse nåværende. Eiendommene 73/12, 73/177 omfattes av reguleringsplan for fortau langs Fv. 61, Røren Hokksund og er regulert til boligbebyggelse, B2.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommene til småhusbebyggelse (enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus) med tilhørende vei, lekearealer og en gangforbindelse over planområdet fra området ved Holth pensjonat og retning Røren skole. Planområdet har adkomst fra fv. 61 via Epleveien og Tirilveien. Planavgrensningen vist på kartutsnitt.

Arealformål som foreslås erhovedsakelig:
Boligbebyggelse, veg, lekeplass, turvei.

Planen vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger§§ 6-8.

Berørte naboer og grunneiere varsles direkte. Merknader til det igangsatt planarbeidet kan rettes til plankonsulent Rambøll ved Abdullah Shirinzadehpå epost abdullah.shirinzadeh@ramboll.no eller telefon: 41791004.

Frist for innspill er: 03.05.2019

Opprettet: 09.04.2019 11:27