Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av privat detaljregulering - felt Bk 12.1, Harakollen, Hokksund

Sakshaug, Marit Tveit Endret:03.04.2018 13:08

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Partum Eiendom med dette oppstart av detaljreguleringsplan for felt Bk 12.1 i Harakollen. Planområdet omfatter eiendommen: Gbnr, 104/58 i Trettebråtan i Øvre Eiker kommune.

Det varsles med dette om igangsetting av privat detaljregulering for boliger - lavblokk på felt Bk 12.1, beliggende i Harakollen i Øvre Eiker kommune i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12-8. Planområdet ligger langs veien Trettebråtan. Planområdet omfatter eiendommen: Gbnr 104/58


Formålet med planen er å legge til rette for bolig - lavblokk. Området vil få adkomst fra Trettebråtan. Avgrensning av planen er vist på vedlagte kart. Arealet er i kommuneplan for Øvre Eiker avsatt til bolig. Området er tidligere regulert som en del av Harakollen Øst, vedtatt i 2014 til konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet er i samråd med kommunens planmyndighet vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.
Arealet utgjør ca 4,2 daa og hensikten med planarbeidet er en omregulering fra dagens formål med «konsentrert bebyggelse» til formålet «lavblokk» inkludert lekeareal etc. I gjeldene plan er tomteutnyttelsen satt til % BYA 50.

Eventuelle merknader til planen sendes pr. post til Partum Eiendom v/Tor Einar Lundteigen, Liaåsveien 14, 3303 Hokksund eller e-post torlundteigen@gmail.com innen 25. mai 2018.

Opprettet: 03.04.2018 10:28