Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Halshaugen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:26.09.2018 12:39

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet. Tiltakshaver er Norwegian Real Estate AS mens plankonsulent er PLAN1 v/siv. ing. Halvor Tangen.

​Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av Halshaugen, gnr. 60 bnr. 16, gnr. 58 bnr. 21 m.fl. til boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan. Det forutsettes åpen småhusbebyggelse fortrinnsvis som eneboliger, men med mulige innslag av tomannsboliger. Utbyggingen medfører behov for oppgradering av Nordre Kolbergsveien og utbedring av krysset mellom denne og fv. 73 for trafikksikker gangkryssing. Dette vil berøre eiendommene langs Nordre Kolbergveien og ved kryssområdet. Det er foreløpig usikkert hvordan krav til standard og valg av løsning for trafikksikringen vil slå ut arealmessig. Planområdet som helhet omfatter ca. 45 da. Agrensingen framgår av kartutsnittet nedenfor.


Reguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU) iht. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger.

Mandag 15. oktober blir det holdt et informasjonsmøte for berørte grunneiere, naboer og øvrige med interesser i planleggingen. Møtet holdes kl 1900 på Folkets hus i Vestfossen.

Frist for merknader settes til 29. oktober2018.
Merknader skal sendes: Som brev til PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til hot@p1.no.
Kopi av merknader kan sendes: Som brev til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3300 Hokksund eller pr. e-post til Post@ovre-eiker.kommune.no
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN1 AS v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller e-post til hot@p1.no

 

Opprettet: 26.09.2018 12:25