Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for boliger Kreklingveien

Sakshaug, Marit Tveit Endret:21.12.2018 12:40

Herved varsles i tråd med PBL § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ovennevnte område.

​Området er lokalisert vest for Kongsbergveien nordvest for avkjørselen til Grosvoldveien. En eksisterende bolig er
etablert i planområdet, og innenfor et større område er det blandet bolig og gårdsbebyggelse. Hensikten med
planarbeidet er å regulere til boligformål, med fem tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Tomtene vil ha
adkomst fra eksisterende gårdsveg. Et omtrentlig planområde er avmerket på vedlagte planskisse. Det kan bli
mindre endringer av planavgrensningen underveis i planarbeidet.

Området er i kommuneplanens arealdel av satt til LNF-sone 2 med åpning for spredt bolig- og ervervsbebyggelse
dersom området inngår i detaljplan. Kommuneplanens arealdel fastsetter retningslinjer for framtidig utvikling og
bebyggelse i området. Området er uregulert og det er ikke andre kjente planarbeid i nærområdet. En redegjørelse
vedlegges med ytterligere informasjon.

Reguleringsplanarbeidet utføres av ar plan & landskap as v/ Anne Ribberud på vegne av tiltakshaver PB Drift AS.
Planen vurderes ikke å ha vesentlige virkning for miljø og samfunn og det stilles ikke krav til konsekvensutredning.

Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning, vennligst ta kontakt med
ar plan & landskap as v/ Anne Ribberud innen 24. januar 2019, bruk gjerne e-post ar@planoglandskap.no . Merknader vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling. Send gjerne kopi til Øvre Eiker kommune, postboks 76, 3301 Hokksund eller til post@ovre-eiker.kommune.no .


Redegjørelse, planutkast, adresseliste, referat fra oppstartsmøte finner du her.

Opprettet: 21.12.2018 12:29