Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Hakavikveien, Baksteval

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.11.2020 12:33
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for «Baksteval» ved Hakavikveien i Øvre Eiker kommune. ​I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.


Foreslått planavgrensning som vist på kartutsnitt utgjør om lag 62 da. Dette omfatter deler av eiendommen g/b.nr. 118/1. Det gjøres oppmerksom på at mindre endringer i planavgrensningen kan utføres uten at varsel om planarbeid kunngjøres på nytt.

I kommuneplanens arealdel for Øvre Eiker, er området avsatt til spredt boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Hensikten med planen er å regulere arealet for å tilrettelegge for etablering av spredt boligbebyggelse.

Arealformål som planlegges foreslått er:
1. bebyggelse og anlegg.

Konsekvenser av planen:
Reguleringsplanen utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning.


Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:
Flaget AS, Industriveien 22, 3300 Hokksund.
e-post: tt@flagetas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 29.11.2020. Alle innspill og merknader vil følge saken til politisk behandling.

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Øvre Eiker kommune for
videre saksbehandling. 


Opprettet: 12.11.2020 15:18