Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Hoenselva barnehage

Sakshaug, Marit Tveit Endret:19.11.2019 10:02

​Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og utredninger.

​Tiltakshaver er Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og Plan1 AS vil være forslagsstiller.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny barnehage med minimum 4 avdelinger.

Planområdet er ca. 8,3 dekar og omfatter gnr/bnr 77/135 og 77/480 samt del av Hellefossveien (77/1). Området ligger inntil Hellefossveien, like sørvest for Drammenselva, sørøst for Hoenselva og grenser til boligbebyggelse i sør og øst og ca. 4-500 meter nordvest for Hokksund sentrum.

Området er tenkt regulert til byggeområder for barnehage med tilhørende anlegg og veger, samt trafikkformål (del av Hellefossveien med tilliggende fortau og grøfteareal).

I «Kommuneplanens arealdel 2015-2027» og i gjeldende «Reguleringsplan for Eiker videregående skole og tilstøtende områder» vedtatt/stadfestet 26.06.02 er de aktuelle arealene hhv. avsatt til/regulert til boligformål (mesteparten av gnr. 77 bnr. 480) og Friområde; park (gnr, 77 bnr. 135), samt vegformål (del av Hellefossveien). Detaljreguleringen vil dermed bli en endring ift. kommuneplanen og for deler av gjeldende reguleringsplan.

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 22.06.17, gjeldende fra 01.07.17. Området er ikke i samsvar med overordnede/gjeldende arealplaner. I tillegg berøres arealer som i kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan er avsatt/regulert til friområde, slik at planen kan være i konflikt med gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Det er dermed krav om konsekvensutredning, men iht. forskriften gjelder ikke krav om planprogram for planforslaget.

Dokumenter

Planinitiativ
Referat fra oppstartsmøte 

Spørsmål og merknader

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 19.12.19 rettes til:
Plan1 AS Gardermoen
Balder Allé 2
2060 Gardermoen E-post: rag@p1.no Mob.: 95 92 00 27

Opprettet: 19.11.2019 09:45