Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Salgsbevilling for alkohol

Grøner, Cathrine Endret:10.06.2022 11:14
Personer eller virksomheter må søke kommunen om salgsbevilling dersom de ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Bevillingen gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året. 

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjleder ved overdragelse av for eksempel en dominerende del av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelse, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelse.

​Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenking som skal søke om bevilling.  Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Kriterier

​Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Pris

​Per i dag er det ingen søknadsgebyr men regjeringen har lagt fram forslag på at dette skal innføres.

Samarbeidspartnere

 • ​Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vndel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at serveringsbevillingen gis.
 • Helse- og omsorgstjenesten, som skal avgi uttalelse i saken.
 • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om virksomheten, og som fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket.
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel.
 • Tolletaten
 • Kommunens byggesaksavdeling, som behandler søknad om bruksgodkjenning for utsalgsstedet.

Søknadsveiledning

​Det søkes på eget skjema. Skjema sendes inn elektronisk, alternativt kan man skrive det ut og sende pr. post.

Søknadsskjema


Søknadsvedlegg

 1. ​Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for søkerfirmaet og eventuelle eierfirmaer
 2. Skatteattester for aktører som omfattes av vandelskravet
 3. Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor alkoholsalget skal foretgå
 4. Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal
 5. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 6. Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskpsprøve om alkohollovgivningen
 7. Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i medhold av plan- og bygningsloven
 8. Budsjett og finansieringplan, dersom kommunen ber om det

Søknadsfrist

​Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

​Søker mottar skriftlig bekreftelse på at kommunen har mottatt søknaden. Det gis samtidig skriftlig orientering om hvordan saksbehandlingen vil foregå, og om påregnelig behanldingstid. Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, vil det bli innhentet vurdering fra politiet, helse- og omsorgstjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken.

Deretter blir søknaden vurdert. Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensyn til lokalmiljøet for øvrig. Det kan legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling. Øvre Eiker kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Søknaden behaldes i kommunestyret. Vedtak blir sendt bevillingssøker med kopi til blant annet politiet og skattemyndighetene.

Behandlingstiden i kommunen beregnes til ca 2 måneder.

Klagemulighet

​Vedtaket fattet av kommunestyert kan påklages til Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16. Klageretten er bgreset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, og om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.

Klagefristen er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes.  Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage.

Klagen sendes Øvre Eiker kommune. Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunestyret om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.


Opprettet: 08.08.2018 14:37