Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Serveringsbevilling

  Endret:10.06.2022 11:15

​Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling.

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling, gitt av kommunen. Bevillingsplikten gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet.  Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt. Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Krav til bevilling

Serveringsbevilling skal gis dersom serveringslovens krav om daglig leder og om vandel er oppfylt, og dersom politimessig hensyn ikke gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Hvem søker om bevilling?

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling. Dersom enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Overdragelse av serveringsvirksomhet

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene derved blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet. Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Kriterier

Bevillingen gjelder det serveringsstedet som er nevnt i bevillingen.

Daglig leder

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må ha bestått etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringsstedet.

Vandelskrav

Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.v. De må heller ikke ha overtrådt annen lovgivning på en måte som vil være uforenelig med drift av serveringsstedet.

Melding til mattilsynet

Søker må sende melding om virksomheten til Mattilsynet.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Det må foreligge godkjenning for bruk av lokalet til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.

Samarbeidspartnere

 • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at skjenkebevillingen gis. 
 • Helse – og omsorgstjenesten, som skal avgi uttalelse i saken.
 • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om virksomheten, og som fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket.
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel.
 • Tolletaten
 • Kommunens byggesaksavdeling, som behandler søknad om bruksgodkjenning for utsalgsstedet.

Søknadsveiledning

​Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsskjema

​Det søkes på eget skjema. Skjema sendes inn elektronisk, alternativt kan man skrive det ut og sende pr. post.  Søknadsskjema finner du her.

Søknadsvedlegg

 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for søkerfirmaet og eventuelle eierfirmaer
 2. Skatteattester for aktører som omfattes av vandelskaravet
 3. Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor serveringen skal foregå
 4. Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for servering. Barer eller lignende skal være inntegnet.
 5. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 6. Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen
 7. Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i medhold av plan- og bygningsloven.

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. 

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager.


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Opprettet: 31.01.2014 10:56