Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skjenkebevilling

Grøner, Cathrine Endret:10.06.2022 11:15

​Personer eller virksomheter må søke kommunen om skjenkebevilling hvis de ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk for drikking på stedet. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året.

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenking, som skal søke om bevilling. Ersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er dt foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingen kan gjelde

 • Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • All alkoholholdig drikk 

Overdragelse av skjenkevirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andel i et selskap som eier virksomheten. Virksomheten kan allikevel fortsette på den tidligere bevillingen inntil tre måneder. Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten et underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. 

Kriterier

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Begge må være over 20 år, og de må være ansatt i skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Vandelskrav

Bevillingshavere og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts og regnskapslovgivningen. I vurdering av om en person har vesentlig  innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærstående innflytelse på virksomheten.

Samarbeidspartnere

 • Politiet, som vurderer søkers og andre sentrale personers vandel, og som uttaler seg om eventuelle forhold som gjør det utilrådelig at skjenkebevillingen gis.  
 • Helse – og omsorgstjenesten, som skal avgi uttalelse i saken.
 • Mattilsynet, som skal ha mottatt melding om virksomheten, og som fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket.
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene, som vurderer vandel.
 • Tolletaten
 • Kommunens byggesaksavdeling, som behandler søknad om bruksgodkjenning for utsalgsstedet.

Søknadsveiledning

Det søkes på eget skjema. Skjema sendes inn elektronisk, alternativt kan man skrive det ut og sende pr. post.  

Søknadsskjema

​Skjema sendes inn elektronisk, alternativt kan man skrive det ut og sende pr. post. Søknadsskjema finner du her.

Søknadsvedlegg

 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene for søkerfirmaet og eventuelle eierfirmaer
 2. Skatteattester for aktører som omfattes av vandelskaravet
 3. Dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor skjenking skal foregå
 4. Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking. Barer eller lignende skal være inntegnet.
 5. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 6. Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen
 7. Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i medhold av plan- og bygningsloven.
 8. Budsjett og finansieringsplan, dersom kommunen ber om det

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknadsbehandling

Søker mottar skriftlig bekreftelse på at kommunen har mottatt søknaden. Det gis samtidig skriftlig orientering om hvordan saksbehandlingen vil foregå, og om påregnelig behandlingstid. Dersom søknaden ikke er fullstendig, vil søker i samme brev bli varslet om hva som mangler.

Når fullstendig dokumentert søknad er mottatt, vil det bli innhentet vurdering fra politiet, helse- og omsorgstjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene og eventuelle andre instanser, hvis vurdering kreves for å belyse saken.

Deretter blir søknaden vurdert. Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs – og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold og hensyn til lokalmiljøet for øvrig.  Det kan legges vekt på om bevillingssøker og andre sentrale personer er egnet til å ha bevilling. Øvre Eiker kommunes retningslinjer legges også til grunn for vurdering av om bevilling bør gis.

Søknaden behandles i kommunestyret. Vedtak blir sendt bevillingssøker med kopi til blant annet politiet og skattemyndighetene.

Klagemulighet

​Vedtaket kan påklages Fylkesmannen, i medhold av bestemmelse i alkoholloven § 1-16. Klageretten er begrenset til at Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.

Klagefrist er tre uker, regnet fra tidspunktet når underretningen om vedtaket er kommet fram til søker. I klagen må det angis hva søker ønsker endret i vedtaket, og ønsket må begrunnes. Ved behov vil kommunen kunne gi veiledning om framgangsmåte ved klage. Klagen sendes til Øvre Eiker kommune.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningsloven, kapittel VI. Før klagen eventuelt sendes til fylkesmannen, vurderer kommunestyret om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til fylkesmannen.


Opprettet: 08.08.2018 14:27