Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forvaltning av landbrukseiendom

  Endret:08.02.2022 10:53

Det aller meste av arealressursene i kommunen tilhører en landbrukseiendom. Dette gir store muligheter, men også utfordringer og ansvar for fellesgodene i våre kommuner. Det er flere lover og regler som styrer forvaltningen av landbrukseiendommer. Her nevner vi de viktigste. 

Driftsbygninger

Oppføring av driftsbygninger i landbruket er søknadspliktig. Her benyttes byggeskjemaer etter plan- og bygningsloven. I landbruksområdet er det i utgangspunktet kun tillatt å sette opp bygg som er tilknyttet stedbunden næring.

 

Konsesjon

Alle som skal overta en eiendom utenom familien, som er av en viss størrelse, må søke konsesjon for å få hjemmel til eiendommen (jfr konsesjonsloven).

Bebygd eiendom som har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller som er over 100 dekar er konsesjonsbelagt. Det samme gjelder ubebygde eiendommer i landbruksområde som ikke er avsatt til bolig eller fritid og som er over 2 dekar. Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning.

Boplikt på landbrukseiendommer

Bebygde landbrukseiendommer som har minst 35 dekar fulldyrka-/ overflatedyrka jord eller over 500 dekar produktiv skog, har boplikt.

Generelt har man et år på seg til å tilflytte eiendommen og selv bo der i minst 5 år sammenhengende.

Det er anledning til å søke om utsettelse på boplikten eller helt fritak. For de som har overtatt landbrukseiendommen konsesjonsfritt fra familien, må det søkes konsesjon. Eiere som har fått boplikt som et vilkår for konsesjonen, vil måtte søke om endrede vilkår.

Driveplikt på jordbruksarealer

Det er driveplikt på alt jordbruksareal. Dersom eier ikke vil drive jorda selv, kan han leie ut arealet for 10 år ad gangen. Avtalen må være skriftlig.

Det er også slik at jordbruksareal som er avsatt til andre formål (eks næring), må drives så lenge ikke arealet reelt sett er tatt i bruk til dette formålet.

Opprettet: 25.11.2013 12:20