Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Jordvern

Grøner, Cathrine Endret:16.01.2019 13:33

Regler for bruk av matjord ved omdisponeringer av dyrka og dyrkbar mark.

Øvre Eiker har et sterkt jordvern og landbruksproduksjonen er viktig for kommunen. I enkelte saker blir imidlertid noe dyrka og dyrkbar mark omdisponert til andre formål. I slike saker er det viktig at matjorda blir tatt vare på og brukt på en fornuftig måte.

Matjord er en ikkefornybar ressurs som må tas vare på.

Krav og rutiner som skal gjennomføres ved omdisponering av jordbruksareal

 • I saker som medfører nedbygging av matjord i Øvre Eiker kommune skal tiltakshaver/utbygger i sin søknad/plan alltid redegjøre for håndtering og bruk av matjordressursene. I redegjørelsen skal det blant annet belyses følgende:
  • Hvordan matjorda/leirjorda skal håndteres og mellomlagres.
  • Hvor matjorda/leirjorda skal benyttes og bekreftelse fra Mattilsynet at floghavreproblematikken er avklart.

   Redegjørelsen/søknaden skal godkjennes av kommunen.
    
 • Utbyggingsområder over 5 dekar skal utarbeide en egen jordvernplan. Den skal blant annet inneholde:
  • Beskrivelse av matjorda/leirjorda i planområdet.
  • Vurdering og avklaring av mottaksarealer.
  • Beskrivelse av mottaksarealet.
  • Bruk av matjorda/leirjorda fra planområdet.
  • Utførelse av jordflyttingen.

   Jordvernplanen og evt søknader om planering/deponi, skal godkjennes av kommunen.

Retningslinjene skal implementeres i kommuneplanen og reguleringsplaner.

 Kommunestyret vedtok reglene ved omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i møte 21.06.2017.  

Opprettet: 05.04.2018 13:45