Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skogbruk

  Endret:08.02.2022 10:58

Landbruksvei

Kommunen skal godkjenne nybygging eller ombygging avlandbruksveier. Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar helhetsløsninger for skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser. Også de miljømessige konsekvensene som bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, vil bli vurdert. Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke godkjenning. Med ubetydelige terrenginngrep menes graving der fylling og skjæring tilsammen er mindre enn 1 meter over korte strekninger (maks 150 m).

Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Du kan søke om disse tilskuddene:

 • Tilskudd til ungskogpleie
 • Tilskudd til skogsbilveibygging 

Skogfond

Det påhviler skogeieren en plikt til å avsette midler til et skogfond. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling til de fleste formål oppnås delvis skattefritak (85%).
Skogfondsmidler kan brukes til:

 • all skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, grøfting, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveier
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.) 


Skogeier leverer kopi av regninger og det må føres på bilaget hva som er gjort og omfanget. Skogeieren må også oppgi kontonr pengene skal overføres til og skrive under. Søkes det om tilskudd må dette uttrykkes.

Skogfond utbetales fortløpende gjennom året.

Opprettet: 25.11.2013 12:54