Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skogbruk

Amundsen, Ann-Mari Endret:03.03.2015 10:49

SkogbrukLandbruksvei

Kommunen skal godkjenne nybygging eller ombygging av
landbruksveier. Det skal legges vekt på at veien fremmer
rasjonell landbruksdrift og ivaretar helhetsløsninger for
skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser.
Også de miljømessige konsekvensene som bygging og
bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner
og friluftsliv, vil bli vurdert. Skal du opparbeide oppstillingsplass
eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep
i terrenget, trenger du ikke godkjenning. Med ubetydelige
terrenginngrep menes graving der fylling og skjæring tilsammen
er mindre enn 1 m. over korte strekninger(maks 20 m.) 

Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Du kan søke om disse tilskuddene:

tilskudd til ungskogpleie
tilskudd til skogsbilveibygging
tilskudd til 1. gangs tynning furu

Skogfond

Det påhviler skogeieren en plikt til å avsette midler til et skogfond. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling til de fleste formål oppnås delvis skattefritak (85%).
Skogfondsmidler kan brukes til:

  • all skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, grøfting, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
  • underskudd ved tynningsdrift
  • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
  • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
  • vegvedlikehold av skogsbilveier
  • merverdiavgift
  • skogbruksplan
  • skogforsikring
  • grensearbeid i utmark
  • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.) 


Skogeier leverer kopi av regninger og det må føres på bilaget hva som er gjort og omfanget. Skogeieren må også oppgi kontonr pengene skal overføres til og skrive under. Søkes det om tilskudd må dette uttrykkes.

Skogfond utbetales fortløpende gjennom året.

Opprettet: 25.11.2013 12:54