Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bruksendring

Grøner, Cathrine Endret:03.09.2018 21:28

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen.

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen. En bruksendring kan for eksempel være å etablere en egen leilighet i underetasjen i boligen der det før har vært soverom, hobbyrom eller lignende. En ren endring i bruk uten bygningsmessige endringer kan også være søknadspliktig. Et eksempel kan være et uthus som tas i bruk som anneks. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme bruksenhet (for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue) kan du søke tillatelse om selv uten å engasjere et firma. (Se Mindre byggetiltak på bebygd eiendom).

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger). For å være selvbygger må du sannsynliggjøre at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjøre selv (se Selvbygger.

Kriterier

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden, og eventuelt søknad om dispensasjon fra gjeldende regler og planer, være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt 
  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Gebyr

Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune.

Søknadsveiledning

Hvis du ikke kan søke selv må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil være ansvarlig søker og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket.

Søknadsskjema

Dersom det er snakk om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme bruksenhet (for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue eller innrede loftetasje) kan du benytte søknadsskjema:

 

Søknadsvedlegg            

 
  • Aktuelle søknadsskjema
  • Nabovarsel (Det må ikke alltid nabovarsles dersom det er snakk om innvendige endringer som ikke vil påvirke naboer.
  • Tegninger (Plantegninger og snitttegninger)
Ved bruksendringer etter pbl § 20-3 jf 20-1 må det også innsendes:
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Eventuelt utomhusplan

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se spesielt i plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse), kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader) og kap. 29 (Krav til tiltaket). Se også byggesaksforskriften § 2-1.

Kontakt oss

​Servicesenteret

Tlf. 32 25 10 00

Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 17:46