Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Driftsbygning i landbruket

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:16

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2 litra b. Arealet kan være inntil 1000 m2 bruksareal og bebygd areal (BRA og BYA). Du må også søke om tillatelse hvis du skal gjøre vesentlige endringer eller reparasjoner eller du ønsker å rive bygningen.

Skal du bygge over 1000 m² driftsbygning må du sende inn full søknad etter pbl. § 20-3 jf 20-1.

Med «driftsbygning» er det ment en bygning som er et nødvendig ledd i, og er tilknyttet en tjenelig landbruksdrift på en landbrukseiendom. Begrepet «driftsbygning» i § 20-4 omfattar driftsbygningar for jordbruk, husdyrbruk, skogsdrift, hagebruk, gartneri og pelsdyravl, så framt det er en del av landbruksdrifta.

Målgruppe

​Landbrukseiendommer

Kriterier

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Søknadsveiledning

​Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene. Dersom du søker om dispensasjon skal detet nabovarsles særskilt og det skal gis en begrunnelse for dispensasjonen.

Søknadsvedlegg

I forbindelse med nødvendige vedlegg til søknaden, må situasjonsplanpakke med naboliste bestilles i kommunens servicesenter, Tlf 32 2 5 10 00 

  • Situasjonskart
  • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
  • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

​Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden før det er gått 3 uker etter mottatt søknad med alle nådvendige vedlegg. Hvis du ikke har fått svar, bør du ringe kommunen å forsikre deg om at det er greit å starte. Du er selv ansvarlig for at alle lover og bestemmelser overholdes, og at gjeldende planer etterfølges.

Kommunen kan etter egen vurdering innen 3 uker etter at søknad er mottatt, kreve omgjøring til søknad med 12 ukers behandlingstid. Slik omgjøring kreves når dokumentasjon ikke er fullstendig, om tiltaket krever nøyere vurdering, eller dersom det foreligger bemerkninger fra nabo eller etater som er bedt om uttalelse. Omgjøring av søknaden kan ikke påklages.
Når slik omgjøring er varslet kan ikke tiltaket igangsettes før tillatelse er mottatt fra kommunen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.

Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 17:54