Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fasadeendring

Grøner, Cathrine Endret:03.09.2018 20:04

Ønsker du å endre på husets fasade som å sette inn et nytt vindu eller en dør, er dette en fasadeendring som må søkes om til kommunen.

Beskrivelse 

Fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-3. Plan- og bygningslovens § 20-5 åpner imidlertid for at "fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres samt tilbakeføring av fasade til sikker tidligere dokumentert utførelse" kan unntas fra søknadsplikt.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å vurdere søknadsplikt. Ved tvil anbefales det å ta kontakt med kommunen.

Kriterier

​Hvorvidt en fasadeendring er søknadspliktig eller ikke, er dermed avhengig av en vurdering av bygningens eksteriørkarakter og endringens innvirkning på denne. Ved en slik vurdering må bl.a. bygningens karakter, alder og plassering vektlegges. Videre vil omgivelser og hustype spille inn.


På bevaringsverdige / historiske bygninger, bygninger med spesielle kvaliteter ved fasaden og bygninger i sentrum, vil mindre fasadeendringer ofte falle inn under søknadsplikten.


På samme måte vil mindre fasadeendringer på enheter som inngår i et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, samt i områder med ensartet utseende, som regel være søknadspliktige.

Søknadsvedlegg

 • ​Søknadsskjema
 • Gjenpart nabovarsel.
 • Tegninger
  evt. også fotomontasje (før og etter endring, i målestokk)
 • Evt. uttalelser eller avgjørelser fra andre myndigheter
  (antikvarisk fagmyndighet etc.) Kun dersom myndighetens fagområde blir berørt.
 • Evt. dispensasjonssøknad. Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre bestemmelser, kreves det begrunnet søknad jf. pbl § 19-2. Dispensasjonssøknad må fremgå av nabovarsel.

Ved søknad om tiltak med ansvarsrett etter pbl § 20-3, må det også vedlegges:

 • Gjennomføringsplan
 • Søknad om ansvarsrett

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Klagemulighet

​Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen, feil ved varslingen eller gjennomføringen av oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

​Plan og bygningsloven §§ 20-3 og 20-24


 

Kontakt oss

​Servicesenteret Tlf. 32 25 10 00

Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 17:59