Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Sakshaug, Marit Tveit Endret:16.02.2023 15:11

Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal avsluttes med ferdigattest. Dette var nedfelt i tidligere plan- og bygningslov av 1985.

Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av byggesaken og skal vise at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket. Hovedregel etter gammel og ny plan- og bygningslov er at et bygg ikke skal tas i bruk før det foreligger ferdigattest alternativt midlertidig brukstillatelse. Dersom det er gitt midlertidig brukstillatelse vil ikke manglende ferdigattest bety at det er ulovlig å bruke bygningen. Det betyr derimot at bygningen ikke er formelt fullt ut ferdigstilt. Dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse, vil bruken av bygget være ulovlig. Dette er en ulovlighet som kommunen skal forfølge. Ler mer om ulovlighetsoppfølging her.

Ferdigattest

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdig behandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket. Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk.
Her finner du skjema for søknad om ferdigattest.

Midlertidig brukstillatelse

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Det blir da satt en frist for når gjenstående arbeider skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn.
Her finner du skjema for søknad om midlertidig brukstillatelse.

Saker innsendt etter 1.7.2010


​Det skal søkes om ferdigattest alternativt midlertidig brukstillatelse i alle byggesaker. For mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver, er det tiltakshaver selv som søker om ferdigattest.For tiltak med krav om ansvarlig foretak er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest. Ansvarlig søker skal innhente samsvarserklæringer og sluttføre gjennomføringsplanen. Gjennomføringsplanen skal vedlegges søknad om ferdigattest.
​Saker innsendt mellom 1.1.1998 og 30.06.2010
Kommunen plikter etter søknad å utstede ferdigattest for disse sakene, med noen unntak, jamfør. SAK10 (saksbehandlingsforskriften) § 8-1.

  • ​Meldingssaker: skulle ikke ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Der midlertidig brukstillatelse foreligger: Det er her som regel kun mindre mangler. Det vil ofte være tilstrekkelig at eier/tiltakshaver erklærer at manglene er rettet og at tiltaket er utført i samsvar med regelverket.
  • Der midlertidig brukstillatelse mangler: Det må søkes om ferdigattest vedlagt kontrollerklæringer fra foretakene som hadde ansvarsrett for utførelsen og kontroll av utførelsen. Bruk av bygningen er da i utgangspunktet ulovlig og kommunen kan vurdere å følge opp som lovbrudd.
Saker innsendt før 1.1.1998
  • Det skal ikke utstedes ferdigattest for tiltak som er søkt om før 1. januar 1998. Dette følger av pbl. § 21-10 femte ledd. Dersom tiltaket skulle vært avsluttet med ferdigattest og hverken dette eller midlertidig brukstillatelse foreligger må man anmode om midlertidig brukstillatelse.
  • Meldingssaker: En del mindre tiltak som for eksempel garasjer, uthus og mindre tilbygg ble behandlet som meldingssaker (§86a – tiltak). I disse sakene skulle det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.


Veiviser

Direktoratet for byggkvalitet - skaffe ferdigattest

Meld fra om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til kommunen per epost eller brev.

Digitale søknadsløsninger og søknadsskjema:

​Direktoratet for byggkvalitet - søknad og skjema 


Opprettet: 13.06.2019 19:53