Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppføring av ny bolig

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:19

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger). For å være selvbygger må du sannsynliggjøre at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjøre selv.

Målgruppe

Tomteeiere

Kriterier

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden, og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, være godkjent av kommunen. For at kommunen skal kunne godkjenne søknaden må følgende kriterier være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Boligen må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Søknadsveiledning

Du må ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil være ansvarlig søker og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket.

Søknadsvedlegg

​I forbindelse med nødvendige vedlegg til søknaden, må situasjonsplanpakke med naboliste bestilles i kommunens servicesenter.

Ved innsendelse av søknad må følgende dokumenter innsendes:

  • Søknadskjema (Søknad om tillatelse til tiltak)
  • nabovarsel (liste over berørte naboer som er varslet)
  • Situasjonskart med tiltaket inntegnet i målestokk med aktuelle avstander påført
  • Tegninger som er målsatt og i målestokk. (Fasade, snitt- og plantegninger)
  • VA-kart
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

​Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se ett-trinns søknad). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se spesielt i plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse), kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader) og kap. 29 (Krav til tiltaket).

Lover

Plan og bygningsloven

Forvaltningsloven 

Forskrifter

Byggesaksforskriften

Byggteknisk forskrift

Veiledninger

Veiledning om teknisk krav til byggverk

Veiledning om byggesak

Kontakt oss

​Servicesenteret

Tlf: 32 25 10 00 

Ansvarlig enhet

 
 


Opprettet: 12.07.2018 17:41