Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utslippstillatelse

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:21

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Beskrivelse 

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke Tilsynet for små avløpsanalegg i Drammensregionen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Avløpsanlegget og dets plassering skal godkjennes av kommunen etter at utslippstillatelse er gitt.

Målgruppe

​Beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke er tilknyttet eller kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Kriterier

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene fremgår forøvrig av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Samarbeidspartnere

Søknadsveiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Søknadsmottaker

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen:

Lier kommune, Pb 205, 3401 Lier
Telefon 32 22 01 00
postmottak@lier.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Vestsideveien 2, Lierbyen

Klagemulighet

​Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.

Kontakt oss

​Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen:
Lier kommune, Pb 205, 3401 Lier
Telefon 32 22 01 00
postmottak@lier.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset, Vestsideveien 2, Lierbyen

Øvre Eiker kommune

Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

post@ovre-eiker.kommune.no

Tlf: 32 25 10 00


Opprettet: 12.07.2018 18:28