Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Byggavfall - kildesortering

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:15

Bygningsmaterialer kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk er avgjørende for å sikre at miljøskadelige stoffer ikke spres til naturen.

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er innlevert av de ulike avfallsfraksjonene. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.

Kriterier

​Byggteknisk forskrift (TEK 10) §§ 9-5 til 9-9 stiller krav til utarbeiding av avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport som gjør greie for mengde byggavfall og håndtering av avfallet i bygge-, rehabiliterings- og riveprosjekt over en viss størrelse.  Minimum 60 vektprosent av avfallet skal kildesorterest. Farleg avfall skal kartlegges, sorteres ut fra andre avfallsfraksjoner og håndteres i tråd med reglene i avfallsforskrifta kapittel 11 .

For følgende tiltak skal det i avfallsplanen gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og – mengder:

 1. oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
 2. vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 3. riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 4. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall

Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall. For følgende tiltak skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse i henhold til byggteknisk forskrift § 9-7:

 1. vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 2. riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 3. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall

Brosjyrer

​Se http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M29/M29.pdf for de mest vanlige fraksjonene av farlig avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Søknadsveiledning

Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under). I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.

Avfallsplanen skal bl.a. inneholde

 • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
 • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Søknadsvedlegg

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.
Dette kan være

 • ordinær kvittering fra avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
 • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

Søknadsmottaker

 Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

For tiltak som både

 • krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og
 • utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse  

vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være knyttet opp mot byggesaksbehandlingen.

Klagemulighet

Hvis du ikke får godkjenning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontakt oss

​Servicesenteret Tlf. 32 25 10 00

Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 17:50