Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Dette kan du bygge uten å søke

Sakshaug, Marit Tveit Endret:20.12.2018 18:28

En del enklere tiltak er unntatt fra søknadsplikten. Dette betyr allikevel at du er ansvarlig for utførelsen, og at alle regler og bestemmelser følges. Husk å melde ifra til geodataavdelingen når du er ferdig, skjema finner du her.

Sjekk gjerne Direktoratet for Byggkvalitet sine veiledere for å finne ut om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt. Hvis tiltaket er søknadspliktig, finner du mer informasjon om søknadstypene her:

De vanligste forholdene som du må påse at er i orden

 • At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres mindre tiltak som er fritatt, for eksempel bod
 • At tiltaket plasseres minimum 1 m fra nabogrensen
 • At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei og vassdrag
 • At du ikke bygger over ledninger i grunnen
 • At tiltaket ikke ligger i eller grenser til kvikkleireområde
 • At tiltaket har en god estetisk utforming
 • At tiltaket er ihht.. kommuneplan/reguleringsplan
  OBS! Skulle du komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes.

Følgende tiltak er fritatt på bebygde eiendommer:

Nye bygninger og byggverk

Mindre frittliggende bygning på inntil 50 m2 i bebygd areal og bruksareal på bebygd eiendom som ikke kan brukes til varig opphold. Eksempler: Garasje, bod, dukkestue, søppelskur, sykkelskur og lignende

 • Maksimum mønehøyde 4 m, gesimshøyde 3 m
 • Avstand til annen bygning på eiendommen minimum 1 m
 • Avstand nabogrense minimum 1 m
 • Overholde byggegrenser til midt i veien: 50 m fra fylkesvei og kommunal vei hvis ikke annet fremgår
 • Bygningen kan ikke brukes til varig opphold for personer
  Frittliggende byggverk som er knyttet til drift av jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder og som samlet hverken har et samlet bruksareal eller bebygd areal på over 15m2.

Mindre tiltak i eksisterende bygning

 • Tilbygg​ som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken
  samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². Eksempel: ved- eller sykkelbod, terrasse, overbygget inngangsparti, søppelskur.
 • Fasadeendring som ikke fører til at bygningens eksteriørkarakter endres, samt tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført.
  Eksempel: Nytt kjellervindu eller skifte eksisterende vindu eller dør. NB: må ikke utføres på bygninger som er vernet etter særlov eller reguleringsplan.
 • Oppføre/flytte innvendige vegger innenfor en branncelle. Dette gjelder ikke for bærende vegger og resultatet må ikke stride mot vesentlige krav til planløsning.
 • Installere, endre eller reparere enkle installasjoner innenfor en bruksenhet eller branncelle. For eksempel sette inn eller flytte kjøkkenventilator, installere kjølerom i bolig, fornyelse av sanitærinstallasjoner. NB: gjelder ikke nybygg under oppføring.
 • Reinstallering og reparasjon av ildsted. Installering av nytt ildsted er fritatt dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Du er selv ansvarlig for å underrette feier om installasjonen. NB: Reparasjon av pipe er ikke fritatt.

Mindre tiltak utendørs

 • Levegg/skjermvegg inntil 1.8 meter høy og 10 meter lengde kan oppføres minimum 1 meter fra nabogrense.
 • Levegg/skjermvegg inntil 1.8 meter høy og 5 meter lengde kan oppføres inntil nabogrense.
 • Forstøtningsmur på inntil 1,0 meter høyde skal ha "foten" på muren minimum 1 meter fra nabogrense, for støttemur på 1,5 meter høyde blir avstand til nabogrense 4 meter. Tiltaket må hensynta veglovens bestemmelser om frisiktsoner.
 • Mindre fyllinger eller planering av terreng. Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meter avvik fra oppprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik i tettbygd strøk. Kun avvik på 0,5 meter på eiendom for rekke- eller kjedehus. Avstand fra fyllingsfot til nabogrense, skal være minst 1 meter. Tiltaket må hensynta veglovens bestemmelser om frisiktsoner.
 • Opparbeiding av intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk, som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense skal være minst 1 meter.
 • Innhengning mot veg med inntil 1,5 meter høyde. Innghengningen må ikke være til hinder for frisiktsoner mot veg.
 • Antennesystem kan ha høyde inntil 5 meter, parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter. Bestemmelsen ommfatter ikke plassering av antennesystem som kan utføre fare for personsikkerhet, eller når flere antennesystemer skal plassere på samme sted, eller på samme fasade.
 • Graving for kabler og lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd på egen eiendom.

Er du fortsatt usikker, eller ønsker mere informasjon anbefales det å lese informasjonsarkene på DIBKs sine nettsider.

Opprettet: 18.12.2018 14:38