Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknad med ansvarsrett

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.01.2022 11:03

Dette gjelder for mer kompliserte/større tiltak som krever at søknad og byggearbeid utføres av en profesjonell aktør. Søkers kunnskap må dokumenteres ved at det foreligger sentral godkjenning, eller at søker erklærer ansvarsrett. Ekspempler på tiltak som krever ansvarsrett er bolighus, større bygninger, endring av tak, bærende kontruksjon og bruksendring til separat utleieboenhet.

Det finnes to forskjellige søknadsformer

 • Ett-trinns søknad
 • To-trinns søknad som innbefatter Rammetillatelse (trinn 1) og Igangsettingstillatelse (trinn 2)

Dette må søknaden inneholde

 • Søknadsskjema § 20-3 (Blankett 5174)
 • Nabovarslingsskjema (Blankett 5155) og kvittering for nabovarsel (Blankett 5156)
 • Erklæring om ansvarsrett, ett fra hvert foretak
 • Gjennomføringsplan
 • Situasjonskart utstedt av kommunen, ikke eldre enn 2 år. Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei. Situasjonskart kan bestilles på tlf. 32 25 10 00 eller via bestillingsskjema for situasjonskartpakke.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele det området som berøres.
 • Skriftlige redegjørelser i følgebrev

 I noen tilfeller kan det være aktuelt med

 • Dokumentasjon på avfallshåndtering

  • Avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering, TEK17 §9-6 jf. pbl. §29-8.
 • Tegninger

  • Eventuell utomhusplan for den ubebygd del av tomten
  • Perspektivtegninger
  • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
  • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei
  • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering
  • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
  • Fotodokumentasjon (spesielt ved riving)
  • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - for nye tiltak
  • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg. Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises.
 • Samtykker fra private parter

  • Avstandserklæring- Aktivt nabosamtykke for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl. §29-4
  • Dokumentert rett til privat vei ev. tinglysing av ny veirett
  • Dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Samtykke/uttalelse fra andre myndigheter

  • Inngått avtale mellom tiltakshaver og Jernbaneverket, jfr. jernbanelovens § 10.
  • Samtykke fra vegmyndighet ihht. Veglovens §§29 og 30
  • Samtykke fra Arbeidstilsynet
  • Samtykke fra ledningseier (kraftledninger)
  • Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

  Dersom andre myndigheter stiller krav om vilkår som må oppfylles, må disse vilkårene være oppfylt før det kan treffes vedtak i saken.

 

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Gebyr og avgifter

Alle gebyrer og avgifter behandles etter kommunens til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

Saksbehandlingstid

Byggesaksavdelingen forholder seg til tidsfristene i plan- og bygningsloven § 21-7 og byggesaksforskriften kapittel 7. Saksbehandlingstiden beregnes fra søknaden er komplett. 

Digitale søknadsløsninger og søknadsskjema:

​Direktoratet for byggkvalitet - søknad og skjema 


Opprettet: 18.12.2018 12:57