Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søknad uten ansvarsrett

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.01.2022 11:03

En ufaglært privatperson kan sende inn søknad uten ansvarsrett til kommunen. Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven, samt gjeldende planer og annet regelverk.

Hvilke tiltak kan utføres uten ansvarsrett?

 • Oppføring av en enkel frittliggende bygning som ikke skal benyttes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70m². Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Mindre frittstående bygning på under 70 kvm i BYA og BRA, for eksempel garasje eller bod. Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaksbestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-1 a. Hvilke tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling kan du lese mer om her.
 • Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Er tilbygget på 15m2 eller mindre og ikke inneholder oppholdsrom som for eksempel stue, gang, soverom og vindfang kan det bygges uten å søke om det, jf byggesaksforskriften § 4-1 b. Hvilke tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling kan du lese mer om her.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet (eks: fra bod til kjellerstue.)
 • Skilt, reklameinnretning o.l. inntil 6,5m² montert på vegg, eller frittstående skilt montert på terreng med høyde inntil 3,5m og bredde inntil 1,4m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade
 • Driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2, for eksempel låve eller landbruksgarasje
 • Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, for eksempel brakke eller brakkerigger som skal oppføres i maksimum 2 år.
 • Opprettelse av grunneiendom

Dette må søknaden inneholde

 • Søknadsskjema § 20-4 (blankett 5153)
 • Nabovarslingsskjema (Blankett 5155) og kvittering for nabovarsel (Blankett 5156). Nabovarsel vedlagt alle relevante opplysninger (situasjonskart, tegninger og evt. dispensasjonssøknad) sendes til naboer og gjenboere som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering på Gjenpart av nabovarsel. Det skal da krysses av enten i rubrikk 1 "Varsel er mottatt" og/eller rubrikk 2 "Samtykker i tiltaket"
 • Situasjonskart utstedt av kommunen, ikke eldre enn 2 år. Det planlagte tiltaket inntegnes med avstand til nabogrense, annen bebyggelse og eventuelt til midt vei. Situasjonskart kan bestilles på tlf. 32 25 10 00 eller via bestillingsskjema for situasjonskartpakke.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt. Ved tilbygg skal det tydelig fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse, og hva rommene skal benyttes til. Tiltakets tilpasning til terreng og sokkelhøyde skal tydelig fremgå. Dersom terrenget skal heves eller senkes må nye og eksisterende terrenglinjer tegnes i hele det området som berøres

I noen tilfeller kan det være aktuelt med

 • Avstandserklæring/dispensasjon fra byggegrense
 • Samtykke fra sameie

Avstandsbestemmelser/byggegrenser

 • Hovedregel om 4 meter til nabogrense
 • Til midt kommunal vei eller fylkesvei er 15 m i uregulerte områder
 • Til midt riksvei er 50 m i uregulerte områder
 • Til midt nærmeste jernbanespor er 30 m

Dersom du skal bygge nærmere enn ovennevnte byggegrenser kreves det avstandserklæring/dispensasjon. For mindre tiltak kan kommunen bestemme plassering nærmere nabogrensen enn 4 m etter pbl. § 29-4.

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Gebyrer og avgifter

Alle gebyrer og avgifter behandles etter kommunens til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.

Saksbehandlingstid

Byggesaksavdelingen forholder seg til tidsfristene i plan- og bygningsloven § 21-7 og byggesaksforskriften kapittel 7. Saksbehandlingstiden beregnes fra søknaden er komplett.


 


Digitale søknadsløsninger og søknadsskjema:

​Direktoratet for byggkvalitet - søknad og skjema 

Opprettet: 18.12.2018 13:59