Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ulovlighetsoppfølging

Sakshaug, Marit Tveit Endret:16.02.2023 14:22

​Informasjon om ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven

Kommunen er pålagt å følge opp ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven. Dette betyr at i de tilfeller hvor kommunen har blitt oppmerksom på et mulig ulovlig forhold, må vi følge opp dette.

Med ulovlig forhold menes alle former for tiltak eller bruk av bygg/eiendom som er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende arealplan, eller som mangler tillatelse. Det er også et ulovlig forhold dersom du har påbegynt søknadspliktige arbeider om innsendt søknad ikke er godkjent. 

Dette betyr at dersom du som hjemmelshaver/tiltakshaver setter i gang tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven uten at dette på forhånd er omsøkt og godkjent, er dette ulovlig og et forhold man vil bli stående ansvarlig for. 

Hvordan rettes ulovlige tiltak?

Et ulovlig tiltak kan bli rettet på to ulike måter:
  • Tilbakeføring: 
    Dette betyr at det ulovlige tiltaket fjernes, og eiendommen settes i stand i tråd med siste godkjente tegninger og tillatelser. 
  • Etterhåndsgodkjenning: 
    Man kan søke om å få det ulovlige tiltaket etterhåndsgodkjent. Det må da sendes inn en komplett søknad om tillatelse til tiltaket til byggesaksavdelingen, og søknaden må bli godkjent.

Hvem er ansvarlig?

Selv om det ulovlige tiltaket er utført av tidligere hjemmelshaver, er det nåværende hjemmelshavers ansvar å sørge for at dette blir rettet. Dette fordi et pålegg om retting kun kan gis til den som har mulighet til å oppfylle pålegget, herunder innehar de privatrettslige rettighetene for å gjennomføre rettingen.

Kan kommunen følge opp alle ulovlige forhold?

Det er ingen foreldelsesfrist for ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven. Det betyr at forholdet ikke blir lovlig selv om har det vært oppført/i bruk i lang tid. Unntaket er dersom regelverket har endret seg slik at tiltaket/bruken ikke lenger er søknadspliktig.

Finn ut som tiltaket er søknadspliktig

Er du usikker på om et tiltak er søknadspliktig anbefaler vi at du tar veiviseren på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside. 

Veivisere:

Her kan du få mer informasjon om hva som er søknadspliktig og hvordan du får frem for å søke:
Direktoratet for byggkvalitet - bygge eller endre


Definisjoner

HjemmelshaverDen som eier en eiendom. Det vil si grunneier. 
TiltakshaverDen som utfører eller får utført et tiltak (arbeid), enten selv eller med hjelp fra et foretak. I det private kalles tiltakshaver ofte for byggherre.
TiltakEt tiltak er et eller annet byggeprosjekt. Dette kan f.eks. være (ikke uttømmende liste) oppføring av en bygning, tilbygg, sette opp et    gjerde, forstøtningsmurer eller endre på høyden på terrenget på egen tomt.


Opprettet: 16.02.2023 13:45