Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart - detaljregulering Arneberggata 10

Bjørnebo, Frøydis Endret:29.09.2021 18:00

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Ingeniørservice AS, på vegne av Arneberggata Eiendom AS, starter arbeidet med ovennevnte reguleringsarbeid i Øvre Eiker kommune. Iht. plan- og bygningslovens § 12-15 gis det også melding om mulig parallell behandling av rammesøknad.

Planområdet er på ca. 3,4 daa. Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av 3 stk. tomannsboliger med tilhørende anlegg. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Adkomst til planområdet løses fra Smørgravveien via Arneberggata. Detaljreguleringen gjelder gbnr. 27/26, 27/30 og deler av 27/2.

I kommuneplanens arealdel ligger det aktuelle arealet innenfor et større område avsatt til nåværende boligbebyggelse mot vest og sør. Mot nord og øst er området avsatt til LNFR-formål med avsatt hensynssone for landskap.

Planområdet er uregulert.

Forslaget utløser ikke krav om KU.

Kartutsnitt nedenfor viser avgrensning av planen. Planavgrensningen vil bli redusert ved behov ved utarbeidelsen av planen, da grensene er utvidet pga. usikre teiggrenser.


Kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen skriftlig melding.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Ingeniørservice AS v/Jonas Grytnes, Broen 5D, 3170 Sem, eller som epost til jg@ingserv.no. Kopi sendes ved epost til post@ovre-eiker.kommune.noMerknadsfrist settes til 28.10.2021.

Dokumenter i saken:

Varslingsbrev 

Planavgrensning

Planinitiativ 

Referat oppstartsmøte Arneberggata


Opprettet: 29.09.2021 13:32