Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av regulering for Øvre Eiker Stadion

Sakshaug, Marit Tveit Endret:04.12.2018 14:00

​Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 12, jf. § 12-8, varsler Øvre Eiker kommune oppstart av arbeid med regulering for Øvre Eiker Stadion med tilgrensende områder. Tilhørende planprogram legges samtidig ut for offentlig ettersyn.

​Områdeavgrensning

Planområdet avgrenses av fv 51 – Loesdalsveien, fv 67 – Voldstadveien i nord og vest. Mot øst medtas eiendommene tilhørende Idrettsveien. I sør medtas eiendommene tilliggende Skarpsno og Vibeveien. Se for øvrig kart med foreslått planavgrensning.

Eksisterende reguleringsforhold

Eneste gjeldende reguleringsplan som berøres er reguleringsplan for Frognes Industriområde (nasjonal planid 0624-0026) som omfatter Loesdalsveien og krysset mot Voldstadveien. Området er for øvrig uregulert.
I kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027 er deler av området, Øvre Eiker Stadion, avsatt til Allmennyttig formål – Idrettsformål. Øvrige arealer er avsatt boligformål og vei (fylkesveiene).

Hensikten med planarbeidet

Planarbeidet skal tilrettelegge for boligutvikling på området som i dag er Øvre Eiker Stadion. Deler av stadionarealet er forutsatt avsatt til friområder. Det søkes muligheter for å redusere antallet private kjøreadkomster til Loesdalsveien, herunder Idrettsveien. Deler av området sør for Øvre Eiker Stadion har potensiale for fortetting. Det videre planarbeidet vil avklare om dette er aktuelt.


Planprogram og konsekvensutredning

Fordi det foreslås endring av formål på Øvre Eiker Stadion fra Allmennyttig – Idrettsformål til bolig mener kommunen at planen kommer innunder kravet til planprogram og konsekvensutredning i forskrift om konsekvensutredninger. Forslag til planprogram ligger vedlagt.

Eventuelle synspunkter, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for oppstarten av planarbeidet bes sendt skriftlig til Øvre Eiker kommune innen 20.01.19 til Øvre Eiker kommune, pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post: post@ovre-eiker.kommune.no

 

Sakens dokumenter

 

Spørsmål kan stilles til planavdelingen ved:

Øivind Hugsted
Tlf: 32251000
e-post: Oyvind.Hugsted@ovre-eiker.kommune.no

Jørgen Firing
Tlf: 32251180
e-post: jorgen.firing@ovre-eiker.kommune.no

Opprettet: 04.12.2018 14:00