Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan for Øvre Eiker 2021-2033 - høringsfrist 1. september 2021

Sakshaug, Marit Tveit Endret:05.07.2021 13:34

Kommuneplanutvalget i Øvre Eiker kommune vedtok i sitt møte 9. juni 2021, sakene 14/21 og 15/21, at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal sendes ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden for begge planforslagene er satt til perioden 21.juni - 1. september 2021.

​Kommuneplanens samfunnsdel

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel viderefører kommunens visjon og at stedsutvikling fortsatt skal være bærende strategier for utviklingen av kommunen. Boligprogrammet videreføres, med en anslått befolkningsvekst på 1,2 % i planperioden. Dette viderefører befolkningsutviklingen som har hatt gjennom de siste kommuneplanperiodene. Den største befolkningsveksten planlegges i og rundt Hokksund og Vestfossen. Kommuneplanen legger også til rette for at det skal være utvikling i de øvrige delene av kommunen. Boligsosial utvikling et av de tydeligste temaene sammen med miljø og bærekraft.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel følger opp kommunestyret sterke vektlegging av vern av dyrka og dyrkbar jord. Konsekvensvurderingen som er gjort av uregulerte utbyggingsarealer i gjeldende kommuneplan og mottatte arealinnspill, har vern av dyrka mark blitt spesielt vektlagt, og flere arealer på til sammen ca. 160 daa er foreslått tilbakeført til LNF.

Kommuneplanutvalget ønsker også en eventuell endring av kommunenavnet til Eiker kommune, blir hørt. Begrunnelsen for dette er det i mange sammenhenger kan være lite hensiktsmessig å ha navnet Øvre Eiker, når Nedre Eiker nå er en del av Drammen kommune. I det offentlige ettersynet vil kommunen få inn syn fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, overordna myndigheter og nabokommuners på en slik mulig endring av kommunenavn til Eiker kommune. Det vil være kommunestyret som vil ta stilling til om det skal foreslås et navneskifte når offentlig ettersyn er gjennomført.

Kommuneplanens arealdel

Ved behandling av arealdelen ble det gjort totalt 10 endringer på plankartet fra det forslaget som lå i kommunedirektørens anbefaling. Endringer og avstemming fremgår av protokollen. Etter behandlingen i kommuneplanutvalget er kart, bestemmelser, samt konsekvensvurderinger oppdatert. Følgende endringer ble vedtatt, og nummereringen henviser til løpenummeret i konsekvensvurderingen:

Nr. 13 Hoensmarka – forslag om utvidelse tas ikke inn.
Nr. 8    Blåfjell/Klommestein – tas inn i planen.
Nr. 15 Kirkealléen/Chr. IVs vei – tas inn i planen
Nr. 17 Ullern/Hasselbakken – tas inn i planen
Nr. 18 Røkeberg-tas inn i planen
Nr. 20 Ormåsen – tas inn i planen
Nr. 21 Langebru-tas inn i planen
Nr. 31 Loesmoen-tas inn i planen
Nr. 37 Loejordet-tilbakeføres LNF
Nr. 39 Darbu-skal ikke tilbakeføres til LNF 

Som følge av at kommuneplanutvalget la inn enkelte nye arealer og samtidig foreslo at enkelte arealer ikke ble tilbakeført til LNF, er oversikten over boligreserven oppdatert med den økningen som disse forslagene innebærer. Denne oversikten ligger bakerst i samfunnsdelen. 
 

Nærmere om enkelte forhold knyttet til kart og bestemmelser
Vi ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på endringer som er foreslått:

  • Avsatt område for regulering av golfbane i Hokksund tas ut.
  • Parkeringsnormen forslås endret ved å redusere kravene i Hokksund og Vestfossen sentrum, og kommuneplanutvalget ønsker synspunkter i et offentlig ettersyn om parkeringsnormen kan justeres ytterligere ned. 
  • Ny hensynssone med tilhørende bestemmelser tatt inn for drikkevannskilden Eikeren.
  • KULA-landskapsområdet «Aker-Smørgrav» har fått bestemmelser.
  • Nye bestemmelser som følge av kommunedelplan for kulturmiljøer og kulturminner.
  • Forslag til plassering av ny gangbru over Drammenselva i Hokksund.

Hørigsdokumenter

Opprettet: 23.06.2021 07:59