Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Lerberghaugen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:27.06.2022 11:26

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Lerberghaugen ved Lerberg i Øvre Eiker kommune.  Forslagsstiller er Olav Stuveseth. Planområdet er markert med tykk stiplet strek. 


Planområdet er ca. 20 daa stort og omfatter eiendommene (g.nr./b.nr.) 103/291, 103/195, 103/196, 103/218 og 103/220. Gjeldende reguleringsplan for Harakollen Boligfelt 0601 – område B16. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av nye boliger. 
Viktige problemstillinger vil bl.a. være sammenheng og tilpasning til omgivelsene, størrelse på tomter og utforming av utearealer. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. 

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 05.07.2022 rettes til plankonsulent: 
Arkitektene mnal Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo, epost: bjorn@fosseaasen.no, tlf: 99 25 16 40.


Opprettet: 27.06.2022 11:26