Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Loe-Sønju

Sakshaug, Marit Tveit Endret:29.06.2022 15:28

​I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Loe-Sønju boligområde. Det varsles samtidig muligheter for oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. plan- og bygningsloven § 17-4. 

​Planområdet utgjør ca. 113 daa og ligger på Losmoen i Øvre Eiker kommune, mellom Loesmoveien og dagens jernbanetrasé, med atkomst fra Loesmoveien. Planområdets beliggenhet fremgår av kartet nedenfor (blått omriss).  


Planområdet er i hovedsak avsatt til nåværende boligområde i kommuneplanens arealdel. Noe er også avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og friområde. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Planområdet omfatter også tilstøtende grøntområder for å sikre en helhetlig utforming. Foreløpige skisser viser at det kan bli ca. 170 boenheter til sammen.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Det vil bli avholdt et åpent møte i sakens anledning torsdag 25. august kl. 18. Møtet avholdes i Hokksundhallen. Adresse: Lyngveien 48, 3300 Hokksund. Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 01.09.2022 rettes til:
Henning Larsen AS v/Per Atle Tangen, Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy

Opprettet: 29.06.2022 15:28