Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ormåsen B4 og deler av B5

Sakshaug, Marit Tveit Endret:26.02.2020 10:06

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan.

Formålet med planen er å detaljregulere felt B4 og deler av B5 i kommuneplanens arealdel.

Feltene planlegges med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, tilhørende
adkomstveier, grønnstruktur og turvei. I tillegg skal planen avklare trafikksystemet for både
gående, syklende og kjørende i det varslede planområdet. Dette omfatter også skiløype.

Forslaget vil medføre en mindre endring av de områdene som er avsatt for fremtidig
boligutbygging i kommuneplanen. Eksisterende felt B5 vil utgå og eksisterende felt B4 vil
utvides sørover. Den sørligste delen av B5 vil inngå i grøntarealet rundt Ormåsen skole.

Planforslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan for felt B4.

Reguleringen vil også kunne styrke Ormåsen som lokalsamfunn.


Planarbeidet utføres av SWECO på vegne av Ormåsen utbygging AS.
Ev. kommentarer til det igangsatte planarbeidet rettes til:
SWECO Norge AS, v/ Marius Fiskevold, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tlf.: +47 41 40 90 73, E-post: marius.fiskevold@sweco.no
innen 5. april 2020

Opprettet: 26.02.2020 10:06