Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Hasselveien - Sanssouci

Sakshaug, Marit Tveit Endret:11.02.2021 07:17

​I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for Hasselveien – Sanssouci, plan ID 3048-0681. 

Planområdet ligger i Skotselv i Øver Eiker kommune og er lokalisert om lag 300 meter nord for krysset mellom Verksveien og Bingsveien og omfatter i stor grad den gamle fengselstomta på Hassel. 

På kartet under vises avgrensingen av planområdet som her varsles. Varselet omfatter i stor grad eiendom 186/230 som utgjør 3 delområder og som ligger på begge sider av Hasselveien. De 3 delområdene tilhører tiltakshaver Sanssouci. I tillegg inngår del av privat eiendom 186/11 hvor dagens adkomster er etablert. Det er tatt med deler av både Bingsveien og Hasselveien for å sikre areal til kryss/avkjøringer. Til sammen er planområdet ca 32 daa. Endelig grense for reguleringsplan kan bli redusert som følge av tilpasninger.


Store deler av planområdet ble tidligere brukt som fengsel med åpen soning. Dette formålet ble avsluttet i 2019. Fengselet var lokalisert på en landbrukseiendom. Deler av eiendommen er i kommuneplanen avsatt til offentlig formål. Landbruksdelen av eiendommen er fradelt og kun mindre deler av denne omfattes av reguleringen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger innenfor areal avsatt til tjenesteyting. En mindre del planlegges tilbakeført til jordbruksformål i tråd med dagens bruk.

Sentrale tema for planarbeidet er:
Forhold til eksisterende bebyggelse
Forhold til SEFRAK-bygning(er) og eldre hageanlegg 
Funksjonelle sammenhenger (gang/turveg) med tilgrensende områder
Rasjonelle vegløsninger
Gode utearealer/lekearealer for alle aldersgrupper 
Renovasjonsløsninger

I gjeldende kommuneplan for Øvre Eiker kommune (2015-2027) er området avsatt til LNFR-formål og tjenesteyting. Største del av planområdet er i tillegg del av hensynssone «Ras og skredfare» med fare for kvikkleire og dårlig områdestabilitet. Dette er forhold som må avklares i planprosessen. Området omfattes av en eldre reguleringsplan for Skotselv, PlanID 0028, vedtatt 22.09.1977. Planforslaget vil erstatte deler av vedtatt reguleringsplan. 
Det vurderes å være behov for planprogram og konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 14 og forskrift om konsekvensutredninger. Øvre Eiker kommune har ikke krevd planinitiativ for dette planforslaget. Tiltakshaver et kommunalt sameie som omfatter 6 kommuner rundt Øvre Eiker. Oppstart av planarbeidet har sitt utspring i politisk vedtak. 

Planarbeidet utføres av Asplan Viak på vegne av Sameiet Sanssouci. Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak v/Ingvild Johnsen Jokstad, telefon 918 18 086 eller ingvildj.jokstad@asplanviak.no innen 28.03.21.
Opprettet: 11.02.2021 07:17