Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Møllerhaven, Vestfossen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.01.2022 10:06

​I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles med dette oppstart av detaljreguleringsplan for Møllerhaven i Øvre Eiker kommune. 

Forslagsstiller er Partum Utvikling AS som grunneier til 48/141 og 50/45 i området. Planområdet omfatter eiendom 48/141, 50/45 og mindre del av 48/95.


Varslingsgrense


Kartutsnitt

Planområdet som varsles er på om lag 7985 kvm og ligger mellom Ødegårdsgata og nesten ned til Stigergata.   
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeplass.  Planarbeidet blir en revidering av allerede eksisterende plan. 

Eiendom 48/141 og 48/149 er detaljregulert i 1994 igjennom «Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 48/141, Ødegårdsgata, Vestfossen Øvre Eiker kommune 504/562» med ikrafttredelsesdato 30.08.1995. Denne planen ønsker forslagsstiller å revidere slik at byggeprosjektet nabovarslet 10.07.2020 og 16.03.2021 lar seg realisere uten dispensasjoner fra reguleringsplanen. 

Det betyr at ny reguleringsplan ikke innebærer endring i antall enheter, byggehøyder, bygningstype m.m. ift. det som har blitt nabovarslet tidligere. Forslagsstiller ønsker også i planprosessen å se på mulighetene for å øke fordrøyningskapasitet for håndtering av overvann. Ambisjonen er å håndtere ekstremnedbør med anslått returperiode hvert 200. år på egen grunn uten avrenning. 

Biladkomst til feltet vil bli som i allerede vedtatt plan fra Ødegårdsgata. Tiltaket er vurdert å være i tråd med føringene i kommuneplanen.

Spørsmål og merknader knyttet til planarbeidet kan rettes til: Harakollen Utvikling AS / v Magnus Gevelt, Tangengata 2, 3301 Hokksund, T: 930 20 310   mail: magnus@partumeiendom.no innen 07.02.2022Opprettet: 17.01.2022 10:06