Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Myremoen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:18.09.2019 08:35

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det nå på vegne av Eiker Skiklubb, at det startes arbeid med detaljert reguleringsplan for gbnr 88/10, del av 164/5 og 3001/16 i Øvre Eiker kommune.

​I Øvre Eikers kommuneplan, planidentifikasjon 0503-407, inngår området som «Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)». Del av det avgrensede arealet i vest inngår i reguleringsplanen 0029 «Reguleringsplan for Myrerspiten» som ble vedtatt 17.01.1978. Gjeldende arealformål er «Offentlig friområde», «Unyansert formål» og «Kjørevei og parkering».Varselet om oppstart av reguleringsarbeider omfatter et område på ca. 1,22 km2.


Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for aktivitetsområde for ulike skiidrettsaktiviteter med tilbud for alle interesserte brukere. Anlegget etableres på Øvre Eiker kommunes eiendom 88/10 og 164/5. I tillegg vil adkomstvei til området oppgraderes til kommunal standard. Tilknytning til vann kan berøre eiendommene 166/1 i en anleggsfase. Dagens turløype gjennom området, vil bli videreført med noen omlegginger. Dagens skogsbilveg fra travbanen mot pukkverket vil kunne legges om, for å gi bedre stigningsforhold for brukerne.


Innspill til planarbeidet bes sendt til innen 15.10.2019:
Eiker Skiklubb v/Ole Terje Letmolie
co/ Isachsen Anlegg AS
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva

 e-post: oleterje.letmolie@isachsenas.no


Kopi av innspill kan også sendes til: Øvre Eiker kommune, v/ Planavdeligen, Postboks 76 3301 Hokksund e-post: post@ovre-eiker.kommune.no og jorgen.firing@ovre-eiker.kommune.no

Opprettet: 18.09.2019 08:35