Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om utvidelse av planområde for privat detaljrgulering Myremoen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:09.11.2020 21:15

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Hensikten med utvidelsen av planområdet er å inkludere Myrmoen travbane gnr/bnr 88/25, 88/26, 88/27 i planforslaget.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 88/10, del av 164/5, 164/1 og 3001/16 på Myremoen ble på vegne av Eiker Skiklubb varslet i Bygdeposten og Drammens tidende den 19. september 2019.

Travbanen er uregulert og avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommuneplanen for Øvre Eiker. Aktuelt reguleringsformål for travbanen er idrettsanlegg. Lokalitet ID BA00069725 skal hensyntas og vil ikke bli berørt av tiltaket. 

Utvidet planområde er markert med skravur i kartet, mens allerede varslet planområde er markert med sort heltrukken linje.

Formålet med reguleringsplanen er som tidligere varslet å legge til rette for et aktivitetsanlegg for utendørsidrett, herunder ulike skiaktiviteter og sommeraktiviteter samt legge til rette for utvikling av eksisterende travbanes virksomhet. Det er krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger §8, vedlegg 2, del 12, pkt. a.

Spørsmål til planarbeidet og/eller merknader til utvidelsen sendes skriftlig innen 7. desember 2020 til: tiffany.nygaard@asplanviak.no, ev. i brev til Asplan Viak v/ Tiffany Nygård, pb 24, 1300 Sandvika.

Kopi av innspill kan også sendes til: Øvre Eiker kommune, v/ Planavdelingen, Postboks 76 3301 Hokksund e-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Opprettet: 09.11.2020 21:15