Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fradeling av eiendom

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:52

Ved opprettelse av ny eiendom (fradeling) må det foreligge delingstillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven, før det kan avholdes oppmålingsforretning.

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer). Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

Tillatelse til fradeling er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Målgruppe

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
 • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Gebyr

Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for oppmålingsgebyret og krever forskuddsvis betaling i ht. Gebyrregulativet.

Søknadsveiledning

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Søknadsvedlegg

​I forbindelse med nødvendige vedlegg til søknaden, må situasjonskartpakke med naboliste bestilles i kommunens servicesenter. Bestillingsskjema for situasjonskartpakke med naboliste finner du her.

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no


Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Ved godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven avholder kommunen oppmålingsforretning med oppretting av den nye eiendommen i medhold av matrikkelloven. Den nyopprettede eiendommen føres inn i matrikkelen og grunnboken. Etter tinglysing utstedes det matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Den som står oppført som eier i grunnboken må selv sørge for utstedelse og tinglysing av skjøte på den nyopprettede eiendommen til kjøper. I forbindelse med tinglysing av hjemmelsovergangen må skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom" (Skjema SLF-360B) benyttes

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker etter at oppmålingsgebyret er betalt, hvis ikke annen frist er avtalt. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om at saksbehandlingsfristen ikke løper i vintermånedene januar, februar og mars.

Klagemulighet

​Er du misfornøyd med vedtaket etter delingsbehandlingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som avgjør om klagen skal tas til følge.


I medhold av matrikkelloven § 46 er også klagefristen tre uker, og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen, feil ved varslingen eller gjennomføringen av oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

               

​Ansvarlig enhet 

Geodataavdelingen

Søknadsskjemaer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (Byggeblankett 5153)

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Erklæring om rettighet i fast eiendom

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (Skjema SLF-360B)
 

Lovpraksis

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Se spesielt følgende lovhenvisninger til plan- og bygningsloven:

 •  §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta - Fellesareal)

 


Opprettet: 12.07.2018 16:05