Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Grensejustering

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:51

Ved grensejustering kan kun mindre arealer overføres mellom de berørte matrikkelenhetene (eiendommene).

​En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Målgruppe

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere (se også matrikkelloven § 9).

Kriterier

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % netto areal målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter. Ved to-sidig grensejustering (makeskifte) kan ikke en matrikkelenhet avgi areal som i brutto sum overstiger 20 % av enhetens areal før grensejusteringen. For anleggseiendom gjelder det at volumet kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 1000 kubikkmeter. Verdien kan ikke for noen av de involverte matrikkelenhetene reduseres med mer enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Gebyr

Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for oppmålingsgebyret og krever forskuddsvis betaling i ht. Gebyrregulativet

Søknadsveiledning

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig. Se nedenfor hvilke vedlegg som skal følge med. Det må angis ved inntegning på vedlagt kart hvordan eiendomsgrensene ønskes justert.           

Søknadsvedlegg

  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
  • Verdianslag for involverte eiendommer

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes matrikkelbrev som sendes til rekvirenten(e). 

Saksbehandlingstid

Når rekvisisjon av grensejustering er mottatt og etter at faktura på oppmålingsgebyret er betalt, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker, hvis ikke annen frist er avtalt. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om at saksbehandlingsfristen ikke løper i vintermånedene januar, februar og mars.

Klagemulighet

​Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen, feil ved varslingen eller gjennomføringen av oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som avgjør om klagen skal tas til følge.

   

Opprettet: 12.07.2018 16:35