Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Matrikkel - retting

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:28

Kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret) etter krav fra hjemmelshavere uten å avholde oppmålingsforretning, hvis vilkårene i matrikkelloven er oppfylt.

Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

Søknadsbehandling
Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for skal underrettes.'

Søknaden sendes til: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund eller post@ovre-eiker.kommune.no

Saksbehandlingstid
Krav om retting skal føres inn i matrikkelen innen 6 uker fra kravet er fremmet.

Pris
Tjenesten er ikke gebyrbelagt. 

Klagemulighet
Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres.

Opprettet: 12.07.2018 16:39