Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Matrikkel - retting

Grøner, Cathrine Endret:31.08.2018 12:09

Kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere, uten å avholde oppmålingsforretning, hvis vilkårene i matrikkelloven er oppfylt. kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger i matrikkelen etter krav fra eiendomsbesittere

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).  Dette er aktuelt hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

Kriterier

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Gebyr 

Tjenesten er ikke gebyrbelagt. Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.

Søknadsveiledning

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen. Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Søknadsvedlegg

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.
Saksbehandlingstid
Krav om retting skal føres inn i matrikkelen innen 6 uker fra kravet er fremmet.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

               


Opprettet: 12.07.2018 16:39