Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppmålingsforretning

Grøner, Cathrine Endret:25.08.2022 11:01

I oppmålingsforretningen skal det avklares og beskrives eiendomsgrenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen, og som er i tråd med partenes påstander og fremlagte dokumenter. Det er knyttet ulike vilkår til de forskjellige sakstypene av oppmålingsforretning som matrikkelloven oppstiller, avhengig av hvilken forretningstype det gjelder. ​

Oppmålingsforretning kan gå ut på å:

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
 • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
 • merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven 
 • overføre areal mellom to matrikkelenheter (arealoverføring)

Kriterier

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

 • dele en matrikkelenhet (opprette ny grunneiendom) 
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • registrere ny matrikkelenhet eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen (arealoverføring)
 • justere mindre areal mellom to eiendommer (grensejustering)
 • klarlegge eksisterende eiendomsgrenser
 • opprette uteareal til eierseksjon
Oppmålingsforretning med stedfesting av eiendomsgrensene må være utført før grunnbokshjemmelen til matrikkelenheten kan tinglyses.


Gebyr

Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for oppmålingsgebyret og krever forskuddsvis betaling i ht. Gebyrregulativet

Søknadsveiledning

For å få behandlet, utført og mottatt tjenesten er søker/partene ansvarlig for å fremskaffe nødvendige skjema, erklæringer, kart og øvrige dokumenter og sende disse samlet til kommunen.

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om:

 • hvilken forretningstype som rekvireres (klarlegging av eksisterende grenser, grensejustering, arealoverføring osv.) 
 • eier- og festeforhold
 • berørte naboer og bruksrettshavere
 • grenser og naboeiendommer vist på kart
 • stedbundne servitutter eller tilsvarende bruksrettigheter som berører forretningen
 • avtaler som kan ha betydning for forretningen
 • eventuelle uttalelser/samtykke fra offentlige myndigheter

Søknadsvedlegg

I forbindelse med nødvendige vedlegg til søknaden, må situasjonskartpakke med naboliste bestilles i kommunens servicesenter ved opprettelse eller endring av grunneiendom som er søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav m. Bestillingsskjema for situasjonskartpakke med naboliste finner du her

 

 

Søknadsmottaker

Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning i medhold av matrikkelloven og ved eventuelt søknadspliktig tiltak, i henhold til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen. Saken avsluttes ved at det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.
Saksbehandlingstid
Kommunen skal ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker etter at oppmålingsgebyret er betalt, hvis ikke annen frist er avtalt. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Kommunestyret har vedtatt lokal forskrift om at saksbehandlingsfristen ikke løper i vintermånedene januar, februar og mars.

Opprettet: 12.07.2018 16:49