Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Arealoverføring

Grøner, Cathrine Endret:12.07.2018 16:46

Ved arealoverføring kan større arealer overføres mellom involverte matrikkelenheter (eiendommer), når vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, og kriteriene i matrikkelloven er oppfylt. 

Beskrivelse 

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det foreligger godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven. Deretter avholdes det en oppmålingsforretning der de gamle og nye grensene for de aktuelle eiendommene blir klarlagt og beskrevet. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen skal sørge for tinglysing.

Målgruppe 

Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie

Kriterier 

Det må foreligge tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven for å gjennomføre arealoverføring. Videre må det også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Pris

​Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for oppmålingsgebyret og krever forskuddsvis betaling iht. Gebyrregulativet

Søknadsveiledning

​Søknad om arealoverføring mellom eiendommer må fremmes skriftlig. Det må angis ved inntegning på situasjonskartet hvorledes eiendomsgrensene ønskes endret. Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Selger skal godtgjøre at oppgjørsform er avtalt og at oppgjøret er sikret. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til tiltak (Byggblankett 5153)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (Byggblankett 5880) For saker etter matrikkelloven som er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav m.

Søknadsskjemaer finnes her.

Søknadsvedlegg

I forbindelse med nødvendige vedlegg til søknaden, må situasjonsplanpakke med naboliste bestilles i kommunens servicesenter. Tlf 32 25 10 00

  • Situasjonskart hvor tiltaket er inntegnet, samt kart over planstatus
  • Nabovarsel (Byggblankett 5154)
  • Opplysninger gitt i nabovarsel (Byggblankett 5155)
  • Kvittering_for_nabovarsel (Byggblankett 5156)
  • Opplysninger om tiltakets ytre_rammer (Byggblankett 5175)
  • Erklæring om arealoverføring

Skjemaer finnes her.

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund

Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

​Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Ved godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven avholder kommunen oppmålingsforretning med arealoverføring i medhold av matrikkelloven. Arealoverføringen føres inn i matrikkelen og grunnboken. Etter tinglysing utstedes det matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker etter at oppmålingsgebyret er betalt, hvis ikke annen frist er avtalt. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om at saksbehandlingsfristen ikke løper i vintermånedene januar, februar og mars.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen, feil ved varslingen eller gjennomføringen av oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Opprettet: 12.07.2018 16:15